Главна страница

МЕКРУХИТЕ (НЕОДОБРЕНИТЕ НЕЩА) НА НАМАЗА


 (Неща, които не трябва да се одобрявани в намаза)

1)  В намаза да се играе с тялото или дрехите, пукане на пръсти, преплитане на пръсти, слагане ръцете на кръста.

2) Прозяване, протягане.

3) Затваряне на очите, гледане надясно, наляво и нагоре (При гледа­не ако гърдите бъдат обърнати от посоката на къбле, намазът се нарушава).

4) Да се застава на намаз със запретнати ръкави (Жените ако кланят със запретнати ръкави, намазът им се разваля).

5)  Без уважителни причини в намаза да се сяда с кръстосани крака (сядане по турски).

6) Да се кланя намаз срещу лицето на човек и срещу огън, който го­ри в жарово състояние (Кланяне срещу кандило, свещ и лампа не е мекрух).

7) Да се бърше потта и прахта от лицето, да се чеши, да се оправят камъните на мястото на седжде, Тези неща ако се правят поради някак­ва неразположеност, тогава не е мекрух.

8)  На рукю или на седжде да се изоставят броениците или да се че­тат по-малко от три (пъти).

9) Да се намира снимка (портрет) на живо същество пред, над, от

дясната и лявята страна на човек, който кланя намаз; или да се прави седжде върху нещо, което има снимка или портрет на живо същество (не е пречка ако има табло с пейзаж, дърво).

10)  В намаза да се опира на нещо.

11)  При отиване на седжде да се опират ръцете на земята преди да са опрели коленете, при ставане от седжде да се вдигат коленете (от земя­та) преди ръцете {ако това (се) прави поради болестни причини, тога­ва не е мекрух).

12)  Да се кланя намаз на пътя, на замърсени места, върху гроб, в близост до мръсотия и място, където няма разрешение от стопанина,

13) Във втория рекят да се чете по-дълга сура или айет (знамение) от този, който е прочетен в първия (рекят).

14) Да се чете и в двата рекята една и съща сура, при положение, че наизуст се знае друга сура.

15)  Във втория рекят да се чете предишна от прочетената в първия рекят сура или айет.

Когато се чете заммъ сура се върви отначалото къмкрая (отгоре на­долу). Например: В първия рекят след фатиха ако (се) чете "Елемтере" а във втория рекят "Ли иляфи", този обратен ред на четене е мекрух.

16) Да се чете една сура в първия рекят, а във втория рекят преска­чайки намиращата се между тях една сура и да се чете следващата сура.

Така че: В първия рекят ако (се) чете " Елемтере" във втория — ко­гато се налага да се чете "Ли иляфи", прескачайки тази сура да се чете "Ереейтеллези" е мекрух. Но ако се прескачат две или повече сури, то­гава не е мекрух,

17)  Без да се е облякъл да наметне на рамото си палтото или сакото си.

18)  В джамията при наличие на място в предната редица, да се зас­тава за намаз на задната редица.

 

Share this