Главна страница

НАМАЗ


 Първото от петте условия на исляма е да произнася Келиме-и Шеха-дет (да произнася формулата за изповядване на вярата). Второто е да издълнява "Намаз".

Първото задължение на човека е да вярва в съществуването на Ал­лах, Аллах е един; да вярва в пророчеството на Мухаммед. След вярата, най-важният от фарзовете е намазът.

Намазът е ибадет (изпълнение обредите на вярата), който пречиства душата, осветлява сърцето, възвисява човека пред Аллах. Любимият ни Пейгамбер (Пророк) повелявайки: "Намазът е стълбът на религият"[1], подчертал, че намазът е много важен ибадет в религията ни, излъчваща ни физическа и духовна чистота. Благодарение на това мюсюлманинът се пречиства от греховната нечистота и става раб, заслужил влизането в Дженнет (в рая).

Намазът създава в сърцата страх от Аллах, предпазва човека от грях. Човек, правилно кланящ своя намаз, закрепва вярата си. Спечелва бла­говолението на Аллах. За него се отваря светлият път на Дженнет. Мюсюлманинът както е задължен да кланя намаза си, така има и задъл­жението да накара децата си да научат намаза. Любимият ни Пейгам­бер повелява така:

"Децата ви щом стигнат до седем годишна възраст, наредете им да кланят намаз"[2].

Ако родителите научат децата си да кланят намаз щом запачнат се­дем годишна възраст, то в пубертетния период те много добре ще са свикнали да извършват молитвата-намаз.

ЗА КОИ Е ФАРЗ (ЗАДЪЛЖЕНИЕ) НАМАЗЪТ? Намазът за да бъде фарз за един човек е нужно да са налице три ус­ловия:

1) Да е мюсюлманин.

2) Да е в зряла възраст.

3) Да е умен.

 1 Кешфюл-Хафа, т. 2, стр. 31,

 

[2] Кешфюл-Хафа, т.2, стр. 203.

 

Share this