Главна страница

102. СУРА АТ-ТАКАСУР (ПРЕУМНОЖАВАНЕТО)


 Меканска. Съдържа 8 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Увлича ви преумножаването,

2.  додето легнете в гробовете.

3.  Ала не! Ще узнаете.

4.  И пак не! Ще узнаете.

5.  Ала не, ако знаете с достоверното знание –

6.  ще видите Ада.

7.  После ще го видите с достоверен поглед.

8.  После ще бъдете питани в този Ден за благата.

(Всеки човек поотделно ще се изповяда за прекарания на земята живот, за здравето, за припечеленото и пропиляното състояние, за изразходваното и спестеното. Както  се казва в хадис, предаден от ал-Бухари, “има две блага, цената на които повечето хора не знаят: здравето и свободното време. Това е така, защото печеленето и добротворството са в зависимост от тях”.)

Share this