Главна страница

103. СУРА АЛ-АСР (СЛЕДОБЕДЪТ)


 Меканска. Съдържа 3 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в следобеда –

2.  човекът е в загуба,

3.  освен онези, които вярват и вършат праведни дела, и взаимно се наставляват за истината, и взаимно се наставляват за търпението.

Share this