Главна страница

107. СУРА АЛ-МАУН (УСЛУГИТЕ)


 Меканска. Съдържа 7 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Видя ли ти онзи, който взима за лъжа Възмездието?

2.  Това е онзи, който пъди сирака

3.  и не подканва да бъде нахранен нуждаещият се.

4.  Горко на отслужващите молитва,

5.  които своята молитва [съзнателно] пренебрегват,

(Както разяснява Пратеника на Аллах, мир нему, нехайните, споменати тук, са онези, които отсрочват своята молитва.)

6.  които лицемерят

7.  и се въздържат  дори от дребни услуги!

Share this