Главна страница

111. СУРА АЛ-МАСАД (СПЛЕТЕНИТЕ ВЛАКНА)


Меканска. Съдържа 5 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Погинаха и двете ръце на Абу Лахаб. И той погина.

2.  Не го избави неговият имот и онова, което е придобил.

3.  Ще гори в огън с пламъци той –

4.  и жена му, носещата дърва.

5.  На шията й ще има въже от сплетени влакна.

(Пратеника на Аллах повикал близките си роднини и ги призовал да приемат Исляма. С оскърбителни думи чичо му Абу Лахаб рекъл: “Затова ли ни извика?” Сурата била низпослана по този повод. Впоследствие ръцете на Абу Лахаб изсъхнали и той умрял в дома си, без някой да разбере. Открили тялото му след три дена и бил погребан от нает за целта човек.) 

Share this