Главна страница

15. СУРА АЛ-ХИДЖР (АЛ-ХИДЖР)


 Меканска. Съдържа 99 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Алиф. Лам. Ра. Това са знаменията на Книгата – на ясния Коран.

2.  Отричащите ще възжелаят да са били мюсюлмани.

3.  Остави ги да ядат и да се наслаждават, и да ги отвлича надеждата! Те ще узнаят.

4.  И не сме унищожили Ние никое селище, без да се знае какво му е писано.

(Нито една от страните, погубени, като ги е погълнала земята или са били изтребени народите им, или са ги сполетели други бедствия, не е била унищожена слепешком и случайно, а по силата на Божието предопределение. Подобно на хората, и държавите, и народите имат срок на съществуване. Както човек се ражда, расте, остарява и накрая умира, така и държавата възниква, развива се и накрая в деня, отреден от Бог, рухва и се превръща в история. Подобно на хората, някои държави живеят дълго, а други – кратко.)

5.  Никоя общност не изпреварва своя срок и не го забавя.

6.  И рекоха [отричащите]: “О, ти, комуто бе низпослано Напомнянето, ти си луд!

7.  Защо не ни доведеш ангелите, ако говориш истината?”

8.  Ние не низпославаме ангелите иначе освен с правдата. И тогава [отричащите] не ще бъдат изчакани.

9.  Наистина Ние низпослахме Напомнянето и Ние непременно ще го пазим.

(Напомнянето е Свещеният Коран.)

10.  И преди теб изпращахме [пратеници] сред древните общности.

11.  И не им се явяваше пратеник, без да го подиграят.

12.  Така влагаме това [неверие] в сърцата на престъпващите ­–

13.  не вярват в него [– Корана], въпреки че е известна съдбата на предците.

14.  И да разтворехме над тях врата в небето, и да продължаха там да се изкачват,

15.  щяха пак да кажат: “Погледите ни бяха замаяни. Ние сме омагьосани хора.”

16.  И разположихме по небето съзвездия, и го украсихме за гледащите,

17.  и го опазихме от всеки прокуден сатана –

18.  всеки, който слуша скришом, го следва ярък пламък.

(Допреди изпращането на последния Пророк джиновете се изкачвали на небесата, подслушвали и предавали на гадателите чутото за съдбините на хората. След низпославането на Корана джиновете били възпрени.)

19.  И разпростряхме земята, и положихме върху нея непоклатими планини, и сторихме от нея да поникне от всяко нещо с мяра.

20.  И сторихме там препитание за вас и за онзи, когото вие не храните.

21.  И няма нещо, съкровищниците на което да не са при Нас, и не го спускаме иначе освен в знайно количество.

22.  И изпращаме ветровете – оплождащи, и утоляваме жаждата с вода, която изсипваме от небето, а вие не можете да я съхраните.

23.  Наистина Ние отреждаме и живота, и смъртта, и Ние сме наследниците.

24.  Знаем предишните от вас и знаем оставащите.

25.  Наистина твоят Господ е Онзи, Който ще ги насъбере. Той е всемъдър, всезнаещ.

26.  И сътворихме човека от звънлива глина, от менлива кал.

27.  А джиновете сътворихме от пламъка на огъня преди.

28.  Твоят Господ каза на ангелите: “Аз ще сътворя човек от звънлива глина, от менлива кал.

29.  И когато го сътворя и му вдъхна от Своя дух, поклонете се пред него!”

30.  И всички ангели се поклониха вкупом,

31.  освен Иблис, който се възпротиви да бъде с покланящите се.

32.  Каза [Аллах]: “О, Иблис, какво ти има, че не си с покланящите се?”

33.  Каза: “Не ми подобава да се поклоня на човек, когото Ти сътвори от звънлива глина, от менлива кал.”

34.  Каза: “Вън оттук! Ти си прокуден.

35.  Над теб е проклятието до Съдния ден.”

36.  Каза: “Господи мой, отсрочи ме до Деня, когато бъдат възкресени!”

37.  Каза: “Ти си сред отсрочените

38.  до Деня на знайното време.”

39.  Каза: “Господи мой, затова, че Ти ме остави в заблуда, непременно ще им разкрасявам по земята и непременно ще заблуждавам всички

40.  освен Твоите предани раби сред тях.”

41.  Каза: “Това е правият път към Мен.

42.  Над Моите раби нямаш власт, освен за който те последва измежду заблудените.”

43.  Наистина Адът е обещан за всички тях.

44.  Той има седем врати. За всяка врата има отделена група.

45.  Богобоязливите ще бъдат сред градини и извори:

46.  “Влезте там с мир ­ в безопасност!”

47.  И ще премахнем от сърцата им всяка омраза – братя на тронове един срещу друг.

48.  Не ще ги засегне там умора и не ще бъдат оттам изведени.

49.  Извести Моите раби [о, Мухаммед], че Аз съм Многоопрощаващия, Милосърдния!

50.  И че Моето мъчение е болезненото мъчение.

51.  И ги извести за гостите на Ибрахим!

52.  Когато влязоха при него и казаха: “Мир!”, каза: “Страхуваме се от вас.”

53.  Казаха: “Не се страхувай! Ние те благовестваме за син, надарен със знание.”

54.  Каза: “Нима ме благовествате, при все че ме е настигнала старостта? И с какво ще ме благовествате?”

55.  Казаха: “Благовестваме те с правдата. И не губи надежда!”

56.  Каза: “А кой губи надежда за милостта на своя Господ освен заблудените?”

57.  И каза: “А какво е намерението ви, о, пратеници?”

58.  Казаха: “Изпратени сме при хора престъпващи

59.  освен семейството на Лут. Ще го спасим цялото,

60.  освен неговата жена. Известено ни е, че тя ще бъде сред оставащите.”

61.  И когато пратениците отидоха при семейството на Лут,

62.  той каза: “Вие сте непознати хора.”

63.  Казаха: “Да, дойдохме при теб с онова, за което се съмняват [твоите хора].

64.  И ти донесохме правдата. Ние говорим истината.

65.  Тръгни със своето семейство, докато още е нощ, и върви зад тях! И никой от вас да не се обръща! И продължете натам, където ви е повелено!”

66.  И го предизвестихме с тази повеля, че и последният от тях ще бъде отсечен на сутринта.

67.  И дойдоха жителите на града зарадвани.

68.  Каза [Лут]: “Тези са ми гости. Не ме опозорявайте!

69.  Бойте се от Аллах! И не ме посрамвайте!”

70.  Казаха: “Не те ли възпряхме от хората [да ти гостуват]?”

71.  Каза: “Ето дъщерите ми, ако ще вършите!”

(Вж. 11: 78)

72.  Кълна се в живота ти [о, Мухаммед], те в своето опиянение се лутат!

73.  И Викът ги обзе  при изгрев слънце.

74.  И преобърнахме селището надолу, и изсипахме над тях порой камъни от глина.

75.  В това има знамения за прозорливите.

76.  Те [­ селищата] са на все още съществуващ път.

77.  В това има знамение за вярващите.

78.  И обитателите на Горичката бяха угнетители.

(“Обитателите на горичката” са народът на пророка Шуайб, които ограбвали керваните и лъжели при меренето на стоката.)

79.  Затова им отмъстихме. И двете са на видим път.

80.  И обитателите на ал-Хиджр взеха за лъжци пратениците.

(Ал-Хиджр е името на областта, където живеели самудяните – народът на пророка Салих.)

81.  Дадохме им Нашите знамения, ала те се отдръпнаха от тях.

82.  И изсичаха домове в планините – в безопасност.

83.  Но Викът ги обзе на сутринта.

84.  И не ги избави онова, което бяха придобили.

85.  Не сътворихме небесата и земята и онова помежду тях иначе освен правдиво. Часът непременно ще дойде, затова [о, Мухаммед] прости с великодушна прошка!

86.  Твоят Господ е Всетворящия, Всезнаещия.

87.  Ние вече ти дадохме седемте повтарящи се знамения и великия Коран.

(Седемте знамения обикновено се определят като знаменията на началната сура Ал-Фатиха. Те обобщават цялото коранично учение и се повтарят във всяка молитва.)

88.  Не устремявай поглед към онова, което дадохме за наслада на групи от тях, и не скърби за тях! И спусни своето крило над вярващите!

89.  И кажи: “Аз наистина съм ясният предупредител.”

90.  Както низпослахме [наказание] и за поделящите,

91.  които сториха Корана да бъде на части.

92.  Кълна се в твоя Господ! Ще ги питаме всички

93.  за онова, което са свършили.

94.  Извести онова, което ти бе повелено, и се отдръпни от съдружаващите!

95.  Ние сме ти достатъчни срещу присмехулниците,

96.  които наред с Аллах приемат друг бог. Ала ще узнаят.

97.  И знаем Ние, че сърцето ти се свива от техните думи.

98.  Но прославяй с възхвала своя Господ и бъди от покланящите се в суджуд!

99.  И служи на своя Господ, докато дойде при теб неизбежното!

(“Неизбежното” е смъртта.)

Share this