Главна страница

40. СУРА ГАФИР (ОПРОЩАВАЩИЯ)


Меканска с изключение на знамения 56 и 57, които са медински. Съдържа 85 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Ха. Мим.

2.  Низпославането на Книгата е от Аллах, Всемогъщия, Всезнаещия,

3.  Опрощаващия греха и Приемащия покаянието, Строгия в наказанието, Владетеля на благодатта. Няма друг Бог освен Него. При Него е завръщането.

4.  Само онези, които отричат, спорят за знаменията на Аллах. И да не те мами оживлението им по земята!

(Оживлението на отричащите се тълкува като спокойните им и безопасни пътувания за търговия и изгодни печалби, превъзходството, което са си осигурили на земята, и че Аллах Всевишния им е дал отсрочка за това.)

5.  Преди тях и народът на Нух, и общностите след него мислеха, че е лъжа, и всяка общност кроеше да премахне своя пратеник, и спореха с празнословие, за да унищожат с него правдата. Затова Аз ги сграбчих и какво бе Моето наказание!

(“Преди тях” – и преди жителите на Мека е имало неверници. Налице са опустошените домове и следите от трагедията на тези народи вследствие на тяхното неверие.)

6.  Така се изпълни словото на твоя Господ спрямо онези, които отричаха. Те са обречените на Огъня.

7.  Онези [ангели], които носят Трона, и онези, които са около него, прославят с възхвала своя Господ и вярват в Него, и молят опрощение за вярващите: “Господи наш, Ти обгръщаш всяко нещо с Твоята милост и знание. Опрости онези, които се покаят и следват Твоя път, и ги опази от мъчението на Ада!

8.  Господи наш, и въведи ги в Градините Адн, които си обещал на тях и на праведниците сред бащите им и съпругите им, и потомците им! Ти си Всемогъщия, Всемъдрия.

9.  И опази ги от злините! И когото опазиш от злините в този Ден, него си помилвал. Това е великото спасение.”

10.  На онези, които са отричали, ще се прогласи: “Гневът на Аллах към вас е по-голям от вашия гняв към самите вас, защото бяхте позовани към вярата, а вие я отрекохте.”

11.  Ще кажат: “Господи наш, Ти ни умъртви два пъти и ни съживи два пъти. И признаваме своите грехове. Няма ли път за спасение?”

(Първата смърт е състоянието на човека във вид на семенна течност или това, което го предхожда. С раждането започва първият живот, който завършва с втората смърт. Възкресението в отвъдния свят е вторият живот. Пътят за излизане от Огъня, за който отричащите питат, е начин да се освободят от Ада, да се подчинят на Аллах или повторно да бъдат върнати на земята.)

12.  Това е, защото като бе позоваван единствено Аллах, вие отричахте, а като се съдружаваше с Него, повярвахте. А отсъждането е на Аллах, Всевишния, Всевеликия.

13.  Той е, Който ви показва Своите знамения и спуска за вас препитание от небето. Но се поучава само онзи, който се покайва.

(“... препитание от небето” –  т.е. дъжд, който носи препитание.)

14.  Зовете Аллах, предани Нему в религията, дори отричащите да възненавиждат това.

15.  Най-въздигнатия, Владетеля на Трона! По Своя повеля Той праща Духа [Джибрил] на когото пожелае от Своите раби, за да предупреди за Деня на срещата ­

16.  Деня, в който ще се покажат и нищо от тях не ще бъде скрито от Аллах. На кого е Днес властта? – На Аллах, Единосъщия, Покоряващия.

17.  Днес ще се въздаде на всяка душа за онова, което е придобила. Няма Днес угнетяване. Аллах бързо прави равносметка.

18.  И предупреди ги ти за наближаващия Ден, когато, спотаили ужас, сърцата ще са в гърлата! За угнетителите не ще има нито приятел, нито застъпник, който да бъде послушан.

19.  Знае Той скришните погледи и онова, което сърцата спотайват.

20.  Аллах отсъжда справедливо, а онези, които [съдружаващите] зоват вместо Него, нищо не отсъждат. Аллах е Всечуващия, Всезрящия.

21.  И не ходят ли по земята, та да видят какъв бе краят на онези преди тях? Бяха по-силни от тях и с повече следи по земята. Но Аллах ги сграбчи заради греховете им и нямаше кой да ги защити от Аллах.

22.  Това е, защото техните пратеници им донасяха ясните знаци, а те не повярваха и затова Аллах ги сграбчи. Той е всесилен, суров в наказанието.

23.  И Муса изпратихме с Нашите знамения и с явен довод

24.  при Фараона и Хаман, и Карун, и казаха те: “Магьосник-измамник!”

25.  И когато им донесе той правдата от Нас, казаха: “Убийте синовете на онези, които му повярваха, и пощадете жените им!” Но коварството на отричащите винаги е напразно.

26.  И каза Фараонът: “Оставете ме да убия Муса и нека зове своя Господ! Страхувам се да не промени вашата вяра или да не посее развала по земята.”

27.  И каза Муса: “Опазил ме моят Господ и вашият Господ от всеки горделивец, който не вярва в Деня на равносметката.”

28.  Един вярващ мъж от рода на Фараона, който скриваше своята вяра, каза: “Нима ще убиете човек, защото казва: “Моят Господ е Аллах”, когато ви е донесъл ясните знаци от вашия Господ? Ако е лъжец, в негов ущърб е лъжата му. Но ако говори истината, ще ви сполети нещо от онова, с което ви заплашва. Аллах не напътва никой престъпващ, измамник.

29.  О, народе мой, днес властта е ваша, господствате по земята, но кой ще ни защити от наказанието на Аллах, ако то ни връхлети?” Рече Фараонът: “Аз ви показвам само каквото виждам. И ви насочвам само по правия път.”

30.  И рече онзи, който вярва: “О, народе мой, страхувам се за вас от ден като деня на съюзените [в греха] ­– 

31.  като обичая спрямо народа на Нух и Ад, и Самуд, и онези след тях. А Аллах не желае гнет за рабите.

32.  О, народе мой, страхувам се за вас от Деня на призива –

33.  Деня, в който ще обърнете гръб в бягство и никой не ще ви защити от Аллах. А когото Аллах остави в заблуда, няма за него водител.”

34.  И Юсуф преди ви донесе ясните знаци, но продължихте да се съмнявате в онова, което ви е донесъл. Когато умря, казахте: “Аллах не ще проводи след него пратеник.” Така Аллах оставя в заблуда всеки престъпващ, съмняващ се –

35.  които оспорват знаменията на Аллах, без да са получили довод – огромен е гневът [към тях] на Аллах и на вярващите. Така Аллах запечатва сърцето на всеки горделив, надменен.

36.  И каза Фараонът: “О, Хаман, построй ми кула, за да достигна пътищата ­

37.  пътищата на небесата, дано зърна бога на Муса! Но аз мисля, че е лъжец.” Така бе разкрасено за Фараона лошото му деяние и бе отклонен от пътя. Коварството на Фараона винаги бе напразно.

38.  И каза онзи, който повярва: “О, народе мой, следвайте ме, аз ще ви насоча по правия път!

39.  О, народе мой, този, долният живот, е само [кратко] наслаждение, а отвъдният е Домът на вечността!

40.  Който върши зло, ще му се въздаде само колкото него. А който върши праведно дело, мъж или жена, и е вярващ, тези ще влязат в Рая и ще бъдат наградени там безмерно.

41.  И о, народе мой, как аз ви зова към спасението, а вие ме зовете към Огъня?

42.  Вие ме зовете да отричам Аллах и да съдружавам с Него онова, за което нямам знание, а аз ви зова към Всемогъщия, Многоопрощаващия.

43.  Без съмнение, за онова, към което ме зовете, няма зов нито в долния живот, нито в отвъдния, и нашето завръщане е при Аллах, а престъпващите са обречените на Огъня.

44.  И ще си припомните какво ви казвам. Аз поверявам своето дело на Аллах. Всезрящ е Аллах за рабите.”

45.  И го опази Аллах от злините, които те замисляха. И злото мъчение обгради рода на Фараона.

46.  В огъня ще бъдат слагани и сутрин, и вечер. А в Деня, когато настъпи Часът: “Въведете хората на Фараона в най-суровото мъчение!”

(Злото мъчение, споменато в знамение 45, е удавянето на войската на Фараона. В гроба те също са подлагани на мъчение сутрин и вечер. А в Съдния ден ги очаква най-голямото възмездие.)

47.  И тогава ще се препират в Огъня, и слабите ще кажат на онези, които са се големеели: “Ние ви следвахме. Ще отмахнете ли от нас поне част от Огъня?”

48.  Онези, които са се големеели, ще кажат: “Ние всички сме в него. Аллах отсъди вече между рабите.”

49.  И онези, които са в Огъня, ще кажат на пазителите на Ада: “Позовете своя Господ да ни облекчи поне за ден мъчението!”

50.  Ще кажат: “Не дойдоха ли при вас вашите пратеници с ясните знаци?” Ще кажат: “Да!” Ще кажат [пазителите]: “Зовете тогава!” Но зовът на отричащите е само напразно.

51.  Ние подкрепяме Своите пратеници и вярващите в долния живот и в Деня, когато свидетелите ще се изправят,

52.  в Деня, когато на угнетителите не ще помогне оправданието им. Над тях е проклятието и за тях е Лошото обиталище.

53.  И дадохме на Муса напътствието. И оставихме в наследство на синовете на Исраил Писанието –

54.  напътствие и напомняне за разумните хора.

55.  Затова бъди търпелив и ти [о, Мухаммед]! Обещанието на Аллах е правда. Моли опрощение за своя грях! И прославяй с възхвала своя Господ привечер и в зори!

56.  Онези, които спорят за знаменията на Аллах, без да са получили довод, имат в сърцата си само величие, което не ще достигнат. Затова при Аллах търси убежище! Той е Всечуващия, Всезрящия.

57.  Сътворяването на небесата и на земята е по-велико от сътворяването на хората. Ала повечето хора не знаят.

58.  И не са равни слепецът и зрящият, нито онези, които вярват и вършат праведни дела – със злосторника. Малко се поучавате.

59.  Часът непременно ще дойде. Няма съмнение в него. Ала повечето хора не вярват.

60.  И каза вашият Господ: “Зовете Ме, и Аз ще ви откликна! Онези, които от високомерие не Ми служат, ще влязат в Ада унизени!”

61.  Аллах е, Който стори за вас нощта, за да почивате в нея, и деня – светъл. Аллах е носител на благодат за хората. Ала повечето хора са непризнателни.

62.  Това е Аллах, вашият Господ, Творецът на всяко нещо. Няма друг Бог освен Него. Как тогава бивате подлъгвани!

63.  Така се подлъгват онези, които отхвърлят знаменията на Аллах.

64.  Аллах е, Който стори за вас от земята обиталище, и от небето – свод, и ви даде образ, и направи образа ви превъзходен, и ви дава препитание от благата. Това е Аллах, вашият Господ. Благословен е Аллах, Господа на световете!

65.  Той е Вечноживия. Няма друг Бог освен Него, затова Него зовете, предани Нему в религията! Слава на Аллах, Господа на световете!

66.  Кажи: “Забранено ми бе да служа на онези, които вие зовете вместо Аллах, след като при мен дойдоха ясните знаци от моя Господ. И ми бе повелено да се отдам на Господа на световете.”

67.  Той е, Който ви сътвори от пръст, после – от частица сперма, после – от съсирек, после ви изважда – деца, после [ви оставя] да стигнете зрелостта си, после – да остареете, но някои от вас умират преди това. И [ви оставя Той] да стигнете определен срок, за да проумеете.

(След като се посочва, че първият човек Адам, мир нему, е бил създаден от пръст, в знамението се описват различните фази в развитието на човека от майчината утроба до старостта.)

68.  Той е, Който отрежда и живота, и смъртта. И щом отсъди нещо, му казва само: “Бъди!” И то става.

69.  Нима не виждаш онези, които спорят за знаменията на Аллах? Как биват отклонявани!

70.  Онези, които взимат за лъжа Книгата и онова, с което изпратихме Своите пратеници... Но ще узнаят,

71.  когато оковите и веригите ще са на врата им. Ще бъдат влачени

72.  към врящата вода, после в Огъня ще бъдат горени.

73.  После ще им се каже: “Къде са онези, на които служехте

74.  вместо на Аллах?” Ще кажат: “Те ни напуснаха. Да, онова, което зовяхме преди, бе нищо.” Така Аллах оставя отричащите в заблуда.

75.  Това е, защото на земята сте се радвали незаслужено и защото сте ликували.

76.  Влезте през вратите на Ада – там ще векувате! И колко лошо е обиталището на горделивите!

77.  Затова бъди търпелив [о, Мухаммед]! Обещанието на Аллах е правда. И да ти покажем част от онова, което им обещаваме, или да те приберем, те при Нас ще бъдат върнати.

78.  Преди теб изпратихме и други пратеници ­– за някои ти разказахме, а за други не сме ти разказали. Никой пратеник не идва със знамение без позволението на Аллах. А щом дойде повелята на Аллах, ще се отсъди правдиво и тогава измамниците ще понесат загуба.

79.  Аллах е, Който създаде за вас добитъка – някои да яздите, с други да се храните,

80.  и за да имате полза от тях, и за да удовлетворявате желания в сърцата си. Върху тях и върху корабите бивате пренасяни.

81.  И ви показва Той Своите знамения. Кои от знаменията на Аллах ще отхвърлите?

82.  Не ходят ли по земята, да видят какъв бе краят на онези преди тях? Те бяха по-многобройни и по-силни от тях, и с повече следи по земята. Ала не ги избави онова, което са придобили.

83.  И когато пратениците им донасяха ясните знаци, те ликуваха със своето знание и тогава ги обграждаше онова, на което са се присмивали.

84.  И когато виждаха Нашето наказание, говореха: “Повярвахме в Аллах, единствено в Него, и отричаме онова, с което сме Го съдружавали.”

85.  Но не им бе от полза вярата им, когато виждаха Нашето наказание. Такъв бе обичаят на Аллах спрямо Неговите раби и преди. Тогава отричащите губеха. 

Share this