Главна страница

73. СУРА АЛ-МУЗЗАММИЛ (ЗАГРЪЩАЩИЯТ СЕ)


 Меканска, с изключение на знамение 20, което е мединско. Съдържа 20 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  О, ти, който се загръщаш,

(Когато Пророка, мир нему, за първи път видял Джибрил в истинския му образ, той бил обхванат от треска. Отишъл вкъщи и рекъл на достойната Хадиджа: “Завий ме!” После Джибрил  му се явил с откровение и се обърнал към него с тези слова.)

2.  ставай [за молитва] през нощта, но не цялата,

3.  а наполовина, или по-малко от това,

4.  или повече, и чети Корана отмерено!

5.  Ще ти пратим Ние тежко Слово.

6.  Ставането [за молитва] нощем е най-силно по въздействие и най-подходящо за размисъл.

7.  През деня ти си много зает.

8.  И споменавай името на своя Господ, и с всеотдайност се посвети на Него ­–

9.  Господа на Изтока и на Запада! Няма друг Бог освен Него. Него вземи за блюстител!

10.  И бъди търпелив към онова, което говорят! И ги напускай с достойнство!

11.  И остави на Мен опровергаващите, които живеят в благоденствие, и ги отсрочи за малко!

12.  При Нас има окови и пламъци,

13.  и храна, която присяда, и болезнено мъчение

14.  в Деня, в който ще се разтресат земята и планините, и ще се превърнат планините в купища от пясък.

15.  Изпратихме ви Пратеник – свидетел за вас, както изпратихме при Фараона пратеник.

16.  Но възпротиви се Фараонът на пратеника, и затова силно го сграбчихме.

17.  И как ще се предпазите, ако сте отричали, от Деня, който ще стори и децата да посивеят?

18.  Небето тогава ще се разцепи. Обещанието Му се сбъдва.

19.  Това е напомняне. Който желае, поема пътя към своя Господ.

20. Твоят Господ знае, че стоиш по-малко от две трети от нощта, [понякога] и половината от нея, а [понякога] и една трета, – и група от тези, които са заедно с теб. Аллах отмерва нощта и деня. Знае Той, че не ще смогнете и затова ви помилва. Ето защо четете, колкото можете, от Корана! Знаеше Той, че сред вас ще има болни и други, които пътуват по земята, търсейки щедростта на Аллах, и други, които се сражават по пътя на Аллах. Затова четете, колкото можете, от него! И отслужвайте молитвата, и давайте милостинята закат, и заемайте хубав заем на Аллах! И каквото добро сторите отнапред за себе си, ще го намерите при Аллах още по-хубаво и с по-голяма отплата. И молете Аллах за опрощение! Аллах е опрощаващ, милосърден.

(Една част от сподвижниците на Пророка следвала неговия пример и прекарвала значителна част от нощта в богослужене. Сред тях имало и такива, които не можели да преценят колко остава до утрото, затова от предпазливост прекарвали цялата нощ в поклонение, и краката им се подували. Тъй като Аллах Всевишния знаел, че това не е по силите им, Той не ги задължил да извършват нощно служене. Под четене на Корана тук се разбира нощната молитва и се има предвид тя да се отслужва според възможностите.

“Хубав заем” означава даването на доброволна милостиня наред със задължителната милостиня закат.) 

Share this