Главна страница

82. СУРА АЛ-ИНФИТАР (РАЗКЪСВАНЕТО)


 Меканска. Съдържа 19 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Когато небето се разкъса

2.  и когато планетите се разпръснат,

3.  и когато моретата бъдат отприщени,

4.  и когато гробовете бъдат преобърнати,

5.  ще узнае всяка душа какво е направила преди и какво е оставила.

6.  О, човече, какво те отвлече от твоя прещедър Господ,

7.  Който те сътвори и съчлени, и осъразмери?

8.  В какъвто образ пожела, в такъв те нагласи.

9.  Ала не! Вие взимате за лъжа Възмездието.

10.  Но има над вас надзиратели

11.  благородни, записващи.

12.  Знаят какво вършите.

13.  Праведниците ще са в блаженство,

14.  а разпътниците ще са в Огън.

15.  Ще горят там в Съдния ден

16.  и не ще избягат от него.

17.  Но откъде да знаеш ти какво е Съдният ден?

18.  И пак    откъде да знаеш ти какво е Съдният ден? 

19.  Денят, в който никой не ще има власт за никого в нищо – повелята в този Ден принадлежи на Аллах.

Share this