Главна страница

83. СУРА АЛ-МУТАФФИФИН (ОЩЕТЯВАЩИТЕ)


 Меканска. Съдържа 36 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Горко на ощетяващите,

2.  които щом взимат от хората, изпълват мярката,

3.  а щом им отмерват или им претеглят, причиняват щета!

4.  Не допускат ли тези, че ще бъдат възкресени

5.  за велик Ден 

6.  Деня, в който хората ще застанат пред Господа на световете?

7.  Не! Книгата [за делата] на разпътниците е в Сиджжин.

8.  Но откъде да знаеш ти какво е Сиджжин? 

(“Книгата на разпътниците е в Сиджжин” означава, че те самите са в там, в затвора на Ада.)

9.  Книга, ясно записана.

10.  Горко в този Ден за опровергаващите,

11. които опровергават Съдния ден!

12.  Опровергава го само всеки престъпник, грешник.

13.  Когато му четат Нашите знамения, казва: “Легенди на предците!”

14.  Ала не! Сърцата им с ръжда покрива онова, което са придобили.

15.  Ала не! Тогава не ще бъдат допуснати до своя Господ.

(Между тях и Аллах ще има преграда. Повечето тълкуватели представят това знамение като доказателство, че в Съдния ден вярващите ще видят Всевишния.)

16.  После ще горят в Ада.

17.  После ще се каже: “Това е, което сте опровергавали!”

18.  Ала не! Книгата [за делата] на праведниците е в Иллийун.

(“Книгата на праведниците е в Иллийун” означава, че те самите са в Иллийун    въздигнати места в Рая.)

19.  Но откъде да знаеш ти какво е Иллийун? 

20. Книга, ясно записана.

21.  Свидетелстват за нея приближените.

22.  Праведниците са в блаженство,

23.  от престоли гледат [към своя Господ].

24.  Ще узнаеш по лицата им сиянието на блаженството.

25.  Ще им се поднася запечатано, пребистро питие.

26.  Дори утайката му е като [ухание на] мускус. Нека за това се надпреварват надпреварващите се!

27.  Сместа му е от Тасним 

28.  извор, от който пият приближените.

29.  Онези, които престъпиха, се смееха на онези, които повярваха.

30.  И когато минаваха край тях, си смигваха.

31.  И когато се завръщаха при своите хора, те се завръщаха развеселени.

32.  И когато ги виждаха, казваха: “Тези са заблудени.”

33.  А те не бяха пратени за техни надзиратели.

34.  Но в този Ден вярващите се смеят на отричащите.

35.  От престоли гледат.

36.  Не се ли въздаде на отричащите за онова, което са вършили?

Share this