Главна страница

89. СУРА АЛ-ФАДЖР (ЗОРАТА)


 Меканска. Съдържа 30 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в зората

2.  и в десетте нощи [от месеца за поклонение хадж],

3.  и в четното, и в нечетното,

4.  и в нощта, когато отминава!

5.  Нима в това няма клетва за разумния?

6.  Не видя ли ти как постъпи твоят Господ с адитите

7.  и с [град] Ирам, имащ високи колони,

8.  подобни на които не бяха сътворени по страните,

9.  и със самудяните, които изсичаха скалите в долината,

10.  и с Фараона, владетеля на коловете, –

11.  с онези, които безчинстваха из селищата

12.  и множаха в тях развалата?

13.  Тогава твоят Господ стовари върху тях бича на мъчението.

14.  Твоят Господ надзирава.

15.  И ако неговият Господ го подложи на изпитание, като го почете и облагодетелства, човекът казва: “Моят Господ ме почете.”

16.  А ако го подложи на изпитание, като ограничи препитанието му, казва: “Моят Господ ме оскърби.”

17.  Ала не! Вие не почитате сирака

18.  и не подканвате да бъде нахранен нуждаещият се,

19.  и изяждате наследството [дори ако е чуждо] с лакомия.

20.  И обичате богатството с голяма обич.

21.  Ала не! Когато земята бъде стрита на прах

(Земетръс ще обхване земята и в резултат на  разрушенията тя ще се превърне в плоска равнина.)

22.  и твоят Господ дойде с подредените в редици ангели,

23.  и Адът бъде докаран в този Ден, човекът ще си спомни тогава, ала защо ще му е спомнянето?

24.  Ще казва: “О, да бях сторил отнапред добрини заради своя [отвъден] живот!”

25.  В този Ден никой друг не ще измъчва, както Той измъчва,

26.  и никой друг не ще оковава, както Той оковава.

27.  О, душа успокоена,

28.  завърни се при своя Господ доволстваща, заслужила благосклонност!

29.  Влез сред Моите раби,

30.  влез в Моя Рай!

Share this