Главна страница

90. СУРА АЛ-БАЛАД (ГРАДЪТ)


 Меканска. Съдържа 20 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Не! Кълна се в този град [Мека] –

2.  на теб [о, Мухаммед] този град ти бе позволен, –

3.  и в прародителя [Адам], и в неговото потомство!

4.   Ние сътворихме човека в трудности.

5.  Нима смята, че никой не ще го надмогне?

6.  Казва: “Пропилях огромно богатство.”

7.  Нима смята, че никой не го е видял?

8.  Не му ли дадохме Ние две очи

9.  и език, и устни,

10.  и му посочихме двата пътя,

11.  ала той не пое по стръмния път.

12.  Но откъде да знаеш ти какво е стръмният път? –

13.  Да се освободи роб

14.  или да се даде храна в ден на глад

15.  на сирак ­ роднина

16.  или на окаян клетник.

17.  После стана от онези, които вярват и взаимно се наставляват за търпение, и взаимно се наставляват за състрадание.

18.  Тези са получилите отдясно.

19.  А които отхвърлят Нашите знамения, те са получилите отляво.

20.  Ще бъдат затворени в Огъня.

(Получилите книгата на делата си отдясно са обитателите на Рая, а отляво – на Ада.)

Share this