Главна страница

93. СУРА АД-ДУХА (УТРОТО)


 Меканска. Съдържа 11 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в утрото

2.  и в нощта, когато настане мрак –

3.  не те изостави твоят Господ [о, Мухаммед] и не те възненавиди.

(Веднъж обичайното откровение се забавило. съдружаващите заговорили:“Неговият Бог го изостави и му се разгневи.” Тези подмятания много натъжавали Пратеника.)

4.  Отвъдният живот е по-добър за теб от настоящия.

5.  И ще ти въздаде твоят Господ, и ще си доволен.

6.  Не те ли намери Той сирак, та те приюти?

7.  И те намери заблуден, та те напъти.

8.  И те намери беден, та те замогна.

9.  Тъй че не огорчавай сирака!

10.  И не отпъждай умоляващия!

11.  И за благодатта на своя Господ разказвай!

Share this