Главна страница

96. СУРА АЛ-АЛАК (СЪСИРЕКЪТ)


 Меканска. Съдържа 19 знамения. Началото й до “на онова, което не си знаел”, са първите слова, низпослани от Корана.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Чети [о, Мухаммед] в името на своя Господ, Който сътвори –­

2.  сътвори човека от съсирек!

3.  Чети! Твоят Господ е Най-щедрия,

4.  Онзи, Който научи чрез калема,

5.   научи човека на онова, което не е знаел.

6.  Ала не! Човек престъпва,

7.  защото се е видял богат.

8.  При твоя Господ е завръщането.

9.  Видя ли ти онзи, който пречи

10. на раб, когато отслужва молитвата?

(Тези знамения са низпослани за Абу Джахл, който безпокоял Пророка, докато той отслужвал молитвата.)

11. Видя ли дали той бе на правия път,

12.  или повелява богобоязън?

13.  Видя ли дали той опровергава и се отвръща?

14.  Не знае ли той, че Аллах вижда?

15.  Ала не! Ако не престане, ще го повлечем за перчема –­

16.  перчема лъжлив, грешен.

17.  И да зове той своето сборище!

18. Ние ще призовем стражата.

(Ще бъдат извикани ангелите, които пазят Ада.)

19.  Ала не! Не му се подчинявай! И се покланяй до земята в суджуд, и [към Аллах] се приближавай!

Share this