Главна страница

98. СУРА АЛ-БАЙИНА (ЯСНИЯТ ЗНАК)


 Мединска. Съдържа 8 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Онези, които отричат измежду хората на Писанието и съдружаващите, не се разделиха [с неверието си], докато при тях не дойде ясният знак –

2.  Пратеник от Аллах, четящ пречистени свитъци [от Корана],

3.  в които има истински писания.

4.  И дарените с Писанието се разединиха едва след като при тях дойде ясният знак.

5.  И бе им повелено да се покланят единствено на Аллах, предани Нему в религията, правоверни, и да отслужват молитвата, и да дават милостинята закат. Това е истинската религия.

6.  Онези, които отричат измежду хората на Писанието и съдружаващите, ще бъдат в Огъня на Ада, там ще векуват. Те са най-лошите от създанията.

7.  Онези, които вярват и вършат праведни дела, те са най-добрите от творенията.

8.  Въздаянието им при техния Господ са Градините Адн, под които реки текат, там ще векуват завинаги. Аллах ще е доволен от тях и те ще бъдат доволни от Него. Това е за всеки, който се страхува от своя Господ.

Share this