Главна страница

99. СУРА АЗ-ЗАЛЗАЛА (ЗЕМЕТРЪСЪТ)


 Мединска. Съдържа 8 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Когато земята бъде разтърсена в трус

2.  и земята изхвърли своите товари,

3.  и човек рече: “Какво й е?”,

4.  в този Ден тя ще разкаже своите вести,

5.  защото твоят Господ й е внушил.

6.  В този Ден хората ще излязат на групи, за да им бъдат показани техните дела.

7.  Който извърши добро, дори с тежест на прашинка, ще го види.

8.  И който извърши зло, дори с тежест на прашинка, ще го види.

(В Съдния ден, когато земята се разтресе, тя ще изхвърли всичко, което е криела в недрата си – руда, газове, огнена лава, съкровища, тела на покойници.)

Share this