Главна страница | Вяра

Какво трябва да направя, за да стана мюсюлманин?


Отговор: 

Първото условие за да стане един човек мюсюлманин е да засвидетелства единството и неповторимостта на Аллах (Господ). Той трябва да приеме това от сърце и душа и да изрече на глас: „Ешхеду елля иляхе илляллах ве ешхеду енне мухаммеден абдуху ве рaсулюх." (Засвидетелствам, че няма друг Бог освен Аллах и Мухаммед (с.а.с.) е негов раб и пратеник.)

Този, който приеме този факт искрено и от сърце и изрече този текст на глас, той става мюсюлманин. След това, за да може да извършва всички богослужения, той трябва да научи и да живее по каноните на мюсюлманската религия.

Share this