Главна страница | скъперничество

Може ли да ми обясните точните граници на пестеливостта и скъперничеството? Не си ли приличат те? Как да разберем дали един човек е пестелив или скиперник?


Отговор: 

(( Шесто положение))

Има голяма разлика и значителна дистанция между пестеливостта и скъперничеството. Така и скромността, която е похвално качество, е про­тивоположна на себеунижението и угодничеството, което е порицавана черта, въпреки привидно­то сходство между тях. И достойнството, което е похвално качество, е противоположно на висо­комерието, което е лоша черта, въпреки привид­ното сходство между тях. Подобно е положение­то и с пестеливостта, която е една от извисените пророчески добродетели и дори е една от осите, около които се върти редът на Господната мъд­рост, управляваща вселената. Това качество ня­ма никаква връзка със скъперничеството, в кое­то се смесват низост, стиснатост и алчност. И не­що повече, между тях няма абсолютно никакви допирни точки освен външната прилика. Ето случка, която потвърждава тази истина.

Тя е свързана с Абдуллах - един от известни­те седем Абдуллаховци и от изтъкнатите учени сред сподвижниците, и най-големия от синовете на Омар ибн ал-Хаттаб, ал-Фарук ал-Азам (Най- великия мъдрец) - халиф на Пратеника на Ал­лах, Аллах да го благослови и с мир да го дари. Веднъж на пазара този забележителен сподвижник встъпил в остър спор за нещо, което не струвало и един грош. Той искал да се съхрани пестеливостта и да се запазят честността и до­верието, които крепят търговията. В това време го видял друг сподвижник, който допуснал, че е малко скъперник и му се сторило прекалено да е такъв, след като е син на Повелителя на вярва­щите и наместника на земята. Проследил го до дома му, за да разбере нещо за положението му, и установил, че прекарал известно време при портата с някакъв бедняк, с когото поприказвал любезно и приятелски. После излязъл през вто­рата порта и се поразговорил с друг бедняк, кой­то седял там. Този факт озадачил сподвижника и той побързал да разпита двамата бедняци:

-     Може ли да ми обясните какво направи синът на Омар, когато се спря с вас.

-    Даде на всеки от нас по една жълтица.

Това го поразило и си казал изумен:

"Всеславен е Аллах, какво удивително нещо! На пазара той вдигна голям скандал заради един грош, а в дома си раздава стократно повече на двама си­ромаси, при това - доброволно и без да разбере някой." Отишъл при сина на Омар, Аллах да е доволен и от двамата, и го попитал:

-   Повелителю, как да разреша тази загадка - на пазара ти постъпи така, а в дома си - иначе?

Отговорил му с думите:

-   Онова, което се случи на пазара, бе в резул­тат на пестеливост и благоразумие. Направих го в защита на честността и в подкрепа на правди­востта, които са основа и дух на разменните от­ношения, а не защото ми се свиди или съм скъ­перник. Вкъщи постъпих така, защото изпитах състрадание и нежност в сърцето си и почув­ствах духа си извисен и съвършен. Нито едното бе скъперничество, нито другото - разхищение.

Указвайки на тази тайна, най-великият имам

Абу Ханифа ан-Нуман, Аллах да е доволен от не­го, посочва: "Няма разточителство в доброто, как­то и няма добро в разточителството." Тоест както не е възможно да се прекалява в доброто и в бла­готворителността спрямо онзи, който го заслужа­ва, така и въобще не е добре да се прекалява.

     "ПОСЛАНИЕ ЗА МЕСЕЦ РАМАДАН, ЗА ПЕСТЕЛИВОСТТА И ЗА БЛАГОДАРНОСТТА"

Share this