Аргументите на ВЪЗКРЕСЕНИЕТО (Част 2)

 ["...  Както жителите на това цар­ство си отиват ден след ден, така ще дойде ден, когато всички окончателно ще си заминат и то ще бъде напълно унищожено."]

Седми аспект. Ела да се поразходим малко сред тези цивилизовани хора, за да видим какво е положението им и какво се случва наоколо. Погледни как на всеки ъгъл са поставени мно­жество фотоапарати, които правят снимки, и навсякъде има безчет писари, които регистрират и най-дребните факти.

Ела погледни към онази висока планина! На нея е издигната огромна камера, която е предназначена специално за самия Владетел. Тя снима всичко, което става в царството. Владете­лят е издал Своите повели да се регистрират всички факти и да се записват делата в царство­то Му. Това означава, че именно величавият Уп­равник е Онзи, Който диктува всички събития и повелява те да бъдат заснемани. Зад изключи­телния интерес и зад точното документиране на фактите несъмнено се крие идеята за предстоя­ща равносметка. Възможно ли е Владетелят, Който фиксира, без да изпусне и най-малката подробност, делата на най-нищожните си пода­ници, да не запамети и да не запише великите дела на големите Си поданици, да не им потър­си отговорност и да не им въздаде за постъпки­те, които засягат Неговата мощ, противоречат на величието Му и са отхвърляни от всеобхват­ното Му милосърдие? Ако наказанието за тях не се получава тук, би трябвало то да е отложено за върховен съд.   

Осми аспект. Ела да ти прочета повелите, издадени от Владетеля! Виж, той повтаря обе­щанието Си и заплахата Си, като казва: "Наис­тина ще ви заведа в лоното на Своята власт, ще ощастливя покорните сред вас, ще хвърля в зан­дана неподчиняващите се, ще разруша това вре­менно жилище, ще създам друго царство, къде­то има вечни дворци и затвори." А за Него е лес­но да изпълни обещанието Си, толкова значимо за поданиците Му. Да измени на дадената дума е нещо, което напълно противоречи на Неговата способност и мощ. 

Виж, нехайни човече, ти вярваш на лъжите, внушавани ти от въображението, на бълнуване­то на своя разум, на измамите на своята душа, а отхвърляш Онзи, Който въобще не се нуждае от нарушаване на обещанието Си и поначало това не подобава на Неговото усърдие и мощ, и за Когото всички неща свидетелстват, че е прав­див. Ти без съмнение заслужаваш великото на­казание, защото приличаш на пътник, който зат­варя очите си пред слънчевата светлина, а се ръ­ководи от своето въображение и иска да озари страховития си път с мълнията на своя ум, кой­ то не блещука повече от светулка. 


След като е обещал, Той неизбежно ще из­пълни обещанието си, защото за него това е лес­но, изисква се от Неговата власт и е твърде пот­ребно и за нас, и за всяко нещо. Следователно има върховен съд и най-велико блаженство.

   Девети аспект. Ела да видим ръководите­лите на тези учреждения, част от които имат директна връзка с великия Владетел от специа­лен телефон, а друга част се изкачват до кабине­та на Неговата святост. Виж какво казват. Всич­ки те ни известяват, че Владетелят е приготвил великолепно, прелестно място за награда на добродетелните и друго, ужасяващо, за наказа­ние на злосторниците. Информират ни още, че Той дава солидно обещание и отправя сурова заплаха, и че е Най-могъщият и Най-великият, Който не може да се принизи дотам, че да не из­пълни Своето обещание и Своята заплаха. Трябва да се знае също, че достигналите до нас сведения на вестителите са толкова много, че са идвали непрекъснато едно след друго и са тол­кова категорични, че са съобщавани с пълно единодушие и съгласие. Всички те ни осведомя­ват, че средището на великото владение, следи от което се виждат и тук, е друго, далечно цар­ство, и че сградите в сегашното поле за изпита­ ния са временни постройки, и те ще бъдат заме­нени с вечни дворци, и днешната земя ще бъде заменена с друга. Защото господството на оно­ва могъщо и безсмъртно владение, величието на което се узнава по неговите следи, не би могло да се ограничи единствено в подобни тленни неща - нетрайни, непостоянни, несъвършени, нестабилни, нищожни, неустойчиви, а би тряб­вало непоклатимо да се основава нанеща, кои­ то подобават на него и на величието му, и които се отличават с дълговечност, съвършенство и колосалност.

Следователно съществува друг дом и би трябвало да се отпътува към онова средище на царството.

  Десети аспект. Ела, приятелю мой, днеш­ ният ден е велик царски празник. Ще се случат промени и ще се изявят чудеса. Нека тръгнем заедно да се поразходим из тази пустиня, нагизюдена с красиви цветя. Ето, гледай, хората се на­ сочват натам! Виж нещо удивително и странно - всички сгради се разрушават и приемат друга форма! Наистина това е нещо чудно, защото срутените постройки веднага се възстановяват и голата пустиня се превръща в населен град. Виж, всеки час тя ти показва нова картина и приема форма, различна от предходната, сякаш е филмов екран. Взри се внимателно и ще забележиш прелестта на безупречния ред, който цари на екрана. На него се смесват и бързо се сме­няват множество кадри. Това са реални карти­ни и всяко нещо в тях заема реалното си място с изключителна прецизност и хармония. Дори родените от въображението кадри не достигат такава висока степен на организираност, пре­лест и безупречност. И милиони сръчни въл­ шебници не могат да извършат подобни гениал­ни дела. Следователно невидимият за нас велик владетел твори много чудеса.

Нехайни човече, ти си казваш: "Как може по­ добно огромно царство да бъде разрушено и от­ ново построено на друго място!"


Пред очите ти стават множество промени и поразителни трансформации, които твоят ум не може да възприеме. Скоростта на събиране и раздяла, промяната и превръщането от едно в друго, строежът и разрушаването - всичко това известява за определена цел и съдържа крайно намерение, защото за събиране в течение само на един час се изразходват усилия, колкото за десет години. Следователно смисълът на тези условия не се заключава в самите тях, а те са примери и образци, предназначени да бъдат по­казани тук. Владетелят приключва делата си по чудотворен начин, за да придобият своя образ, да се запаметят резултатите от тях и да се регис­трират, както се записва и фиксира всичко при бойни маневри. Следователно нещата и дейст­вията ще се случат и при най-голямото събира­не и ще продължат в съответствие с онова, кое­ то е произтекло тук. Те ще бъдат показани на постоянна изложба в най-великото зрелище и най-голямата експозиция. Следователно там те­зи мимолетни условия дават трайни плодове и раждат вечни образи.


Целта на тези тържества е да се достигне ве­лико щастие, върховен съд и високи, скрити от нас намерения.

   Единадесети аспект. Ела, упорстващи приятелю, да се качим на самолет или влак, да отидем на изток или на запад, тоест в миналото или в бъдещето, за да станем свидетели на раз­нообразните чудеса, които Владетелят е изявил навсякъде! Удивителните неща, които съзираме тук, на изложбата, или на площада, или в дворе­
ца, имат образци на всяко място, но са различни по форма и структура. Вгледай се в това, спът­нико, за да видиш колко изявен е порядъкът на мъдростта, колко ясни са признаците на загри­жеността, колко отчетливи са белезите на спра­ведливостта и до каква степен се разкриват пло­довете на всеобхватното милосърдие в тези променящи се дворци, по тези рушащи се пло­щади, в тези изчезващи изложби. Който не е из­губил зрението си, категорично разбира, че не съществува и не е възможно да си представим по-съвършена мъдрост от тази на Владетеля, нито грижа, по-красива от Неговата, нито мило­сърдие, по-всеобхватно от Неговото, нито спра­ ведливост, по-величествена от Неговата. Но ако това царство, както се знае, е неспособно да изяви истините на тази мъдрост, загриженост, милосърдие и справедливост, и ако там, в сре­ дището на Неговото владение, както си въобра­зяваш, не съществуват вечни дворци, забележи­ телни места, приятни вечни жилища, завинаги настанени обитатели, блажени поданици, чрез които мъдростта, загрижеността, милосърдието и справедливостта да се реализират, тогава би трябвало да отречем мъдростта, която виждаме, да отречем загрижеността, която наблюдаваме, да отречем милосърдието, на което сме свидете­ ли, да отречем признаците и белезите на ясната и осезаема справедливост. Това би било също такава откровена глупост, както някой да съзира слънчевата светлина, но да отрича самото слън­це по пладне. Би следвало тогава да стигнем и до заключението, че Извършителят на всичко, което виждаме - мерките, отличаващи се с мъд­рост, делата, насочени към благородни цели, добротворствата, преизпълнени с милосърдие - всъщност само се забавлява, играе си и мами. Опазил Бог, опазил Бог, така истините се превръщат в своята противоположност! Разумните хора са единодушни, че това е невъзможно. Из­ключение прави само глупавият софист, който отрича съществуването на нещата и дори собс­твеното си съществуване.

Следователно има други освен тези домове и в тях се намира върховен съд, висша съдебна палата, велико средище на щедрост, за да може цялото това милосърдие, мъдрост, загриженост и справедливост да се изяви ясно и отчетливо.

Дванадесети аспект. Ела сега да се върнем, друже, за да се срещнем с водачите и офи­церите на тези групи! Виж тяхното снаряжение! Дали те са снабдени с него, за да прекарат кратък период от време в този тренировъчен лагер, или им е дарено, за да водят дълъг щастлив жи­вот на друго място? И понеже не можем да се срещнем с всеки поотделно, и не е по силите ни да се запознаем с всички техни принадлежнос­ти и екипировки, ще се опитаме да получим ин­формация за личната карта и за досието само на един от тях, който да ни служи за модел и обра­зец. В неговата лична карта откриваме офицер­ския му чин, заплатата, задачата, привилегиите, сферата на дейност и всичко свързано с положе­нието му. Забележи, неговият ранг не е за брое­ ни дни, а е за дълъг период! В личната му карта е написано, че ще получи заплатата си от специ­алната хазна на еди-коя си дата, но този ден е твърде далеч и ще настъпи едва след като при­ ключат задачите по тренировката в лагера. Функцията му не съответства на този временен полигон и не хармонира с него, а има за цел да бъде спечелено вечно щастие на извисено мяс­то при Всемогъщия Цар. Задълженията му съ­що не могат да бъдат свързани с прекарването на броени дни в тази странноприемница, а са насочени към друг, вечен и блажен живот. От личната му карта става напълно ясно, че ней­ният носител е подготвен за друго място и се стреми към друг свят.

Виж сега тези регистри, в които се определят начинът на използване на оборудването и про­изтичащите от това отговорности. Ако някъде не съществуваше друго издигнато и вечно поло­жение освен настоящото място, не биха имали смисъл нито прецизната лична карта, нито под­реденият регистър, и уважаваният офицер, и по­ читаният военачалник, и посрещаният с благо­ говение водач биха изпаднали на дъното и биха изпитали злощастие, унижение, позор, беда, изнемога, бедност. Направи и други паралели - където и да се взреш, разсъждавайки, погледът и мисълта ще те доведат до извода, че след тази тленност има вечност.

Приятелю, това временно царство е само по­добно на поле с насаждения, на място за обуче­ ние, на пазар за търговия. Би трябвало след не­го да дойде върховен съд и велико щастие. Ако отречеш това, ще бъдеш принуден да отхвър­лиш всички офицерски лични карти и регистри, цялото снаряжение и оборудване, всички указа­ния, а дори ще се наложи да отречеш всички ин­ституции в царството, и накрая - съществуване­то на самата държава. При това би трябвало да опровергаеш и всички произтичащи действия. Тогава не би могло да се наричаш одухотворен човек, а ще бъдеш по-глупав и от софистите.

Пази се, пази се да не предположиш, че аргу­ментите и знаците за превръщането на това цар­ство в друго се ограничават в дванадесетте спо­менати аспекта, защото съществуват безчет и безброй факти и доказателства, които сочат, че променящото се и изчезващо царство ще се пре­върне в друго, трайно и вечно, и многото, мно­ гото признаци и факти категорично потвържда­ват, че хората ще бъдат прехвърлени от времен­ната и мимолетна странноприемница във вечно­то и пребъдващо средище на властта.

Ела, друже, за да формулирам пред теб още по-силен и ясен довод в сравнение с дванаде­ сетте аргумента, споменати в предходните ас­пекти. Ела, виж благородния Пратеник, носител на високи отличия, когото срещнахме преди на острова! Той нещо съобщава на огромните мно­жества, които съзираме от разстояние. Да оти­дем и да го чуем. Слушай, ето той тълкува пред насъбраните хора върховен царски декрет и го разяснява с думите: "Пригответе се! Вие ще от­ пътувате в друго, вечно царство. Колко велико е то и прелестно! Настоящото наше владение из­ глежда като затвор в сравнение с другото. Ако чуете това положение, вникнете в него и умело го изпълните, ще бъдете достойни за милосър­дието и добротворството на нашия Владетел в Неговото средище, накъдето всички ще се насо­чите. Иначе страховити зандани ще бъдат въз­мездието ви за вашето неподчинение и нехайст­во."

Такъв декрет предава той на присъстващите, а ти виждаш, че този велик документ е скрепен с неподражаемия му печат. Още щом погледнат високите отличия, с които Пратеникът е увен­чан, всички - с изключение на такива слепци като теб - категорично осъзнават, че той добро­съвестно известява повелите на Владетеля.

Как мислиш, възможно ли е да се противо­поставим по въпроса за преминаването от едно в друго царство - в онова, към което призовава знатният Пратеник с цялата си сила и което се съдържа във висшия царски декрет? Не, това е абсолютно изключено освен ако отречеш всич­ки факти и събития, на които си свидетел.

 Избрани части от "Възкресението"

Read 4.699 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS