Източникът на цялото падение на нравите и сриване на ценностите, до което човечеството е стигнало в социалния си живот.

    Две заключения са източникът на цялото падение на нравите и сриване на ценностите, до което човечеството е стигнало в социалния си живот, и те са изворът на всички тревоги и безпокойства. Тези заключения са:

първо - след като аз съм се нахранил, какво ме интересува, че други умират от глад;

второ - ти носи блага, та аз да се препитавам, и ти капвай от умора, та аз да си почивам.

 

Тези два принципа се поддържат и подхранват от лихварството и от спирането на милостинята закят. Единственото разрешение и единственият лек за тези две социални болести е прилагането на предписанието за даването на закят и вменяването му като всеобщо задължение, както и цялостната забрана на лихварството. Значението на милостинята не се ограничава в рамките на определени личности и групи, а е важен стълб за изграждане на щастлив човешки живот и за благополучието на всички хора, и дори е опорна колона, крепяща реалното пребъдване на човешкия живот. Така е, защото човечеството се поделя на две класи: висше съсловие и обикновени хора. Милостинята закят подсигурява съчувствието и добротворството към обикновените хора от страна на аристокрацията, както и гарантира тяхното уважение и подчинение пред нея. В противен случай върху главите на простолюдието ще се стоварват чуковете на гнета и са- мовластието от страна на висшето съсловие и ще се надигат омразата и бунтът, които горят в сърцата на обикновените хора спрямо богаташите. Тези две класи се намират в постоянна борба и се впускат във вихъра на пожар от различия и противоречия, докато постепенно се стигне до действителен сблъсък и конфронтация между труда и капитала, подобно на събитията в Русия.

Хора на благородството и съвестта, хора на щедроста и добротворството, ако с добрините, които вършите, не целите и не възнамерявате милостинята зекят, и не ги правите в нейно име, те ще носят три вреди, дори ще изчезнат на.празно, без полза. Така е, защото ако не сте дали този дар и не сте добротворствали с него по пътя на Аллах и в името на Аллах, вие несъмнено ще сте сторили благодеяние, но ще обречете клетия бедняк да остане в плен на тази добрина и ще го оковете в нейните окови. Затова ще останете лишени от чистата и приемана от Аллах молитва на бедняка, и нещо повече, със своето предположение, че сте реалните притежатели на собствеността си, ще отречете дадения ви свише Божи дар. В действителност вие сте само подвластни наместници, на които е заповядано да разпределят богатството на Аллах сред Неговите раби. Но ако извършите благотворителното дело по пътя на Аллах в името на милостинята зекят, ще получите велика награда и ще придобиете огромно въздаяние, именно защото сте го направили по пътя на Аллах. Да, с делото си вие отдавате благодарност на Аллах за даровете, с които щедро ви е обсипал. Тогава ще ви принадлежи и приеманата от Аллах молитва на бедняка в нужда, защото няма да е принуден да ви угодничи и да се страхува от вас, а ще запази честта и достойнството си, така че зовът му на признателност във ваша полза ще бъде искрен. Колко огромна е разликата между това, да се отпускат средства с размера на милостинята зекят и дори в още по-голямо количество, да се извършват благотворителни дела в цялото им многообразие и да се предоставя подаяние, но същевременно и да се придобиват значителни щети като лицемерие и слава, наред със задължаване и унизяване на другите хора, от една страна, и да се изплаща милостинята зекят, да се извършват добротвор- ства с намерение за нея по пътя на Аллах, човек да се възползва от предимството да изпълнява едно от своите задължения към Аллах, да спечели награда от Всеславния и да получи искреност и молитва, на които Аллах откликва, от друга страна.

"Пречист си Ти! Нямаме друго знание освен това, на което Ти ни научи. Ти си Всезнаещия, Всемъдрия." (2: 32)

Избрани части от "Послания за месец Рамадан, за пестеливостта и за благодарността"

Read 4.458 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS