Поддържане на роднинските връзки (Съла-и рахим) - /4.1/

4.1.  "О, хора, бойте се от своя Господ, Който ви сътвори от един човек и сътвори от него съпругата му, и от двамата намножи мъже и жени. И бойте се от Аллах, с Чието име се умолявате един друг, и от [прекъсване на] родствата! Наистина Аллах ви наблюдава."

   Самият факт че родствените връзки са споменати заедно с боязънта от Аллах, показва колко силно и явно е значението на поддържането на тези връзки в Исляма. В частност в този първи айет на сура Ниса, както и в контекста на самата сура връзки от женски род обвързани с мъжете (като майки, сестри, съпруги) и тяхното поддържане и уважаването на правата им биват поставяни на такова ниво на уважение, че биват споменавани заедно с богобоязънта, и придава и един почерк на уважение за следващите знамения в сурата. От гледна точка на айетите и хадисите думата "рахим", роднини (роднински връзки), бива тълкувана по различни начини, и по-конкретно има различни виждания относно кои роднини включва самата тя.

   Според някои това са онези роднини с които е забранен бракът, според други става дума за онези на които се пада част от имуществото като наследство. А други ислямски учени твърдят че независимо от статута им в семейството, всички близки на човека са негови роднини. Последното твърдение е по-обхватно от гледна точка на обществения живот. Всъщност думата "ЕРХАМ" е множественото число на думата "рахим", която пък на свой ред има и значение на майчина утроба,  органът в който се развива човека преди раждането си. В същото време думата има значение и на роднински или близки взаимоотношения (връзки). В крайна сметка "съла-и рахим" бива употребяване в контекста "добродетелност към роднините", а "кат-и рахим", като прекратяване на близките (роднинските) взаимоотношения. А тук специално е акцентирано върху причините за близост. Винаги думата "рахим" поражда смислова връзка с думи като обич, умиление, състрадателност, милост, а те са вродени женски качества, поради което се прави и връзката, че това се отнася и за отношенията към жените, и по-конкретно да се  държи с тях с милост и състрадателност, да се опазва тяхната чест и уважението към тях поради вложената в тях нежност и крехкост, както и опазването им физически от нападения, манипулации и недобронамери взаимоотношения потъпкващи ценностите на брака. Тук също се визират и отношенията към другите членове на семействто, децата, в общи линии поддържането на топли изпълнени с обич взаимоотношения към роднините, е в основата на любовка към Аллах и страха от Аллах, и това трябва да бъде и мерило за добродетелността. От тази гледна точка, нито жената, нито мъжът не бива да излизат извън границите на Всевишния, и да не се поддават на настървеността и егото, които подхранват горделивостта, а с оглед на роднинските взаимоотношения преди всичко да се спазват повелите на Аллах.  

По темата има много хадиси. Ето и някои от тях :

1. "Рахим" (поддържането на роднинските връзки) "виси" от небесата и казва: "Аллах да съблюдава, този който ме съблюдава, и Аллах да напусне, този който ме напусне"  (Müslim, Birr, 17);

2. Сред спазването на повелите на Аллах, най-бързо бива давано въздаянието за поддържането на роднинските връзки. А сред греховете най-бързо бива давано въздаянието за прелюбодеянието и лъжесвидетелството. (Razi, Tefsir, 9/172);

3. "Аллах удължава живота на онези които поддържат роднинските връзки и постоянстват в милостинята. И отдалечава лошата смърт. И отдалечава лошите и отвращаващи неща."  (Feyzü'l-Kadir, 4/237, no: 5140);

4. "Най-добрата милостиня е тази която се дава на враждебния роднина" (Darimi, Zekat, 38) .  

Накратко изразът "бойте се от своя Господ", в основни линии очертава границите с които да се поддържа общите добри взаимоотношения между хората, както и да не се прекрачват границите на междуполовите взаимоотношения и да не се злоупотребява с тях, а "И бойте се от Аллах" обхваща поддържането на роднинските и семейните връзки и избягването на тяхното прекъсване. И по-конкретно дали в общите или в личните взаимоотношения, бойте се да не излезете срещу повелите на Аллах. Защото Аллах е "всечуващ, всевиждащ". Всичките ви действие са под Негово владение. Нито едно от дейтвията, думите или намеренията ви не могат да бъдат скрити от него.

С най-добри пожелания!
 

Read 1.682 times
SIMILAR QUESTIONS