30. СУРА АР-РУМ (РОМЕИТЕ)

 Меканска с изключение на знамение 17, което е мединско. Съдържа 60 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Алиф. Лам. Мим.

2.  Ромеите бяха победени

3.  на най-ниската земя. Но след поражението им те ще победят

4.  след няколко години. На Аллах е повелята и преди, и след това. В този ден вярващите ще ликуват

(Горните знамения съдържат едно от чудотворните предсказания на Свещения Коран за бъдещи събития. През 622 г. византийският император Ираклий изненадващо напада и разбива при Исос огромна персийска армия. През 624 г. с внезапна атака византийците отново побеждават своите врагове. Знаменията посочват, че победата на византийците ще съвпадне с тази на мюсюлманите. И това наистина се случва в битката при Бадр през 624 г. Враговете на Мухаммед се радвали на персийските победи, защото виждали в тях опасност за Исляма и възможност той да бъде унищожен.)

5.  с помощта на Аллах. Помага Той комуто пожелае. Той е Всемогъщия, Милосърдния.

6.  Обещано е от Аллах. Аллах не нарушава Своето обещание, ала повечето хора не разбират.

(Абу Бакр, Аллах да е доволен от него, повярвал в това истинно обещание на Аллах Всевишния и казал на съдружаващите, които ликували след  победата на персите–зороастрийци:“Аллах няма да позволи вашата радост да трае дълго, защото Той изпрати вест, че в рамките на няколко години византийците отново ще победят.” Отричащите се обзаложили на десет камили, че до три години византийците ще претърпят поражение. Абу Бакр разказал за случилото се на Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари. Той пояснил, че думата “бида” –  “няколко години” –  означава период между три и девет години, затова предложил и периодът, и броят на камилите да се увеличат. Отричащите пак се обзаложили, вече на сто камили, че византийците ще бъдат победени до девет години. Както се съобщава в достоверните хадиси на ат-Тирмизи, дните на битката при Бадр съвпаднали с победата  на византийците във войната им срещу персите. Така обещанието на Аллах се сбъднало. Абу Бакр получил спечелените при облога камили и като изпълнил заръката на Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, ги раздал на бедните.)

7.  Те добре познават долния живот, ала нехаят за отвъдния.

8.  Нима не размишляват за себе си? Аллах сътвори небесата и земята, и всичко между тях с мъдрост и за определен срок. А повечето хора не вярват в срещата със своя Господ.

9.  И не ходят ли по земята, за да видят какъв бе краят на предшествениците им? Бяха по-силни от тях и повече се възползваха от земята, и я населяваха по-дълго, отколкото я населяват те. И Нашите пратеници им се явиха с ясните знаци. Не Аллах ги угнетява, а те себе си угнетяват.

10.  После лош ще бъде краят за онези, които злосторстват, защото взимат за лъжа знаменията на Аллах и им се подиграват.

11.  Аллах начева творението, после Той ще го повтори, после при Него ще бъдете върнати.

12.  В Деня, когато настане Часът, отчаянието ще обхване престъпниците.

13.  И не ще имат застъпници сред онези, които те са съдружавали, и от съдружаваните ще се отрекат.

14. В Деня, когато настане Часът, в този Ден ще се разделят.

15.  Онези, които вярват и вършат праведни дела, ще бъдат възрадвани в Градината.

16.  А онези, които отричат и взимат за лъжа Нашите знамения и срещата с Нас в отвъдния живот, те ще бъдат въведени в мъчението.

17.  Прославяйте Аллах, когато замръквате и когато осъмвате!

18.  За Него е прославата на небесата и на земята и по мрак, и по пладне!

(Както предава Абдуллах, син на Аббас, Аллах да е доволен от двамата, в това знамение се съобщава за петте всекидневни молитви. Повечето ислямски богослови са на мнение, че петте молитви са предписани именно в Мека.)

19.  Той изважда живото от мъртвото и изважда мъртвото от живото, и съживява земята след нейното умиране. Така и вие ще бъдете извадени [от гробовете].

20.  И от Неговите знамения е, че ви сътвори от пръст, после – ето ви – хора, които се множат!

21.  И от Неговите знамения е, че сътвори за вас съпруги от самите вас, за да намерите спокойствие при тях, и стори помежду ви любов и милост. В това има знамения за хора мислещи.

22.  И от Неговите знамения е сътворяването на небесата и на земята, и разнообразието на езиците и цветовете ви. В това има знамения за знаещите.

23.  И от Неговите знамения е сънят ви нощем и денем и стремежът ви към Неговата благодат. В това има знамения за хора чуващи.

24.  И от Неговите знамения Той ви показва мълнията за страх и надежда. И изсипва от небето вода, с която съживява земята след нейното умиране. В това има знамения за хора проумяващи.

25.  И от Неговите знамения е, че небето и земята стоят по Негова повеля. После, когато ви призове, ето ви ­– от земята излизате.

26.  Негови са всички на небесата и на земята. Всички на Него се подчиняват.

27.  Той е, Който начева творението, после ще го повтори, а това Му е още по-лесно. На Него принадлежи висшият идеал и на небесата, и на земята. Той е Всемогъщия, Всемъдрия.

28.  Той ви дава пример със самите вас. Нима имате сред подвластните си съдружници в препитанието, което ви даваме, та в него да сте равни, и да се страхувате от тях, както се страхувате помежду си? Така обясняваме знаменията за хора проумяващи.

(Хората не приемат равноправие и съдружие в собствеността дори с робите си, които са от същия биологически вид и притежават сходни природни качества. Как тогава се приписват съдружници на Аллах Всевишния, Който няма равен и себеподобен. Отбелязва се, че знаменията на Корана са насочени към мислещите хора.)

29.  Да, онези, които угнетяват, следват своите страсти в неведение. А кой може да напъти онзи, когото Аллах оставя в заблуда? Няма за тях закрилници.

30.  И обърни своето лице към религията – правоверен, – към природата, според която Аллах е създал хората! Творението на Аллах е неизменно. Това е правата вяра. Ала повечето хора не осъзнават.

(“Правоверни” – “ханифи” – са наричани последователите на монотеизма, изповядван и от пророка Ибрахим. Според хадис, предаден от ал-Бухари, всяко дете се ражда отдадено на единствения Бог, т.е. то е мюсюлманин по природа, впоследствие близките му го превръщат в юдей, християнин или зороастриец. Неизменното творение на Аллах е религията.)

31.  Обърнете се към Него с покаяние! И бойте се от Него, и отслужвайте молитвата, и не бъдете от съдружаващите –

32.  от онези, които разцепиха своята религия и станаха на групи! Всяка общност ликува с онова, което е у нея.

33.  И щом беда засегне хората, те зоват своя Господ, обръщайки се към Него с покаяние. А когато Той им даде да вкусят милост от Него, ето – част от тях съдружават със своя Господ,

34.  за да отрекат онова, което Ние сме им дали. Наслаждавайте се – ще узнаете!

35.  Или им низпослахме довод и той им говори да Го съдружават?

36.  И ако дадем на хората да вкусят милост, радват й се. А щом ги сполети злина заради онова, което ръцете им са сторили преди, ето ги – отчайват се.

37.  Не виждат ли, че Аллах увеличава препитанието комуто пожелае, и Той го намалява? В това има знамения за хора вярващи.

38.  И отдавай на роднината правото му, и на нуждаещия се, и на останалия на пътя! Това е най-доброто за онези, които искат да видят Лика на Аллах. Те са сполучилите.

39.  Не очаквайте при Аллах богатство за онова, което давате с лихва, за да се обогатите от имотите на хората, а за онова, което давате като милостиня закат, стремейки се към Лика на Аллах. На тези ще се умножи.

40.  Аллах е, Който ви сътворява, после ви дава препитание, после ви прибира душите, после ще ви съживи. Има ли сред съдружаваните от вас някой способен да направи нещо такова? Всечист е Той, превисоко е над това, с което Го съдружават!

41.  Разрухата по сушата и в морето се появи заради онова, което ръцете на хората сториха, за да ги накара Той да вкусят част от онова, което са извършили, и за да се върнат [към покаянието].

42.  Кажи: “Ходете по земята и вижте какъв бе краят на предишните хора! Повечето от тях бяха съдружаващи.”

43.  И обърни лицето си към правата вяра, преди да дойде неизбежният Ден от Аллах! В този Ден ще бъдат разделени:

44.  който е отричал, против него ще е отричането му, а които са вършили праведни дела, за себе си ще са подготвили,

45.  за да възнагради Той от Своята благодат онези, които вярват и вършат праведни дела. Той не обича отричащите.

46.  И от Неговите знамения е, че изпраща ветровете като благовестници, и за да ви даде да вкусите от милостта Му, и за да плават корабите според Неговата воля, и за да търсите от Неговата благодат. И за да сте признателни!

47.  И преди теб изпращахме Ние пратеници при техните народи и им донасяха ясните знаци, и отмъстихме на онези, които престъпваха, и Наш дълг бе да подкрепим вярващите.

48.  Аллах е Онзи, Който праща ветровете, та надигат облаци, и ги разстила по небето, както пожелае, и ги натрупва, и виждаш как дъждът вали от тях. И щом ги изсипе над когото пожелае от Своите раби, ето ги ­ радват се,

49.  въпреки че са били отчаяни, преди да им бъде изпратен.

50.  И погледни следите от милостта на Аллах! Как съживява земята след нейното умиране! Той е, Който ще съживи мъртвите. Той за всяко нещо има сила.

51.  А ако им пратим вятър и видят посева пожълтял, те ще продължат да отричат и след това.

52.  Ти не можеш да накараш мъртвите да чуят, нито глухите да чуят зова, щом обърнат гръб.

53.  И не можеш да изведеш слепите от заблудата им. Ще те чуят само тези, които вярват в Нашите знамения. Тези са отдадените на Аллах.

54.  Аллах е, Който ви сътвори слаби, после след слабост ви даде сила, после след силата – слабост и посивяване. Сътворява Той каквото пожелае. Той е Всезнаещия, Всемогъщия.

55.  В Деня, когато настане Часът, престъпниците ще се кълнат, че са пребивавали [на земята] не повече от час. Така са били подлъгани.

56.  А дарените със знанието и с вярата ще кажат: “Пребивавахте според предписанието на Аллах до Деня на възкресението. Това е Денят на възкресението, ала вие не съзнавахте.”

57.  В този Ден не ще помогне на угнетителите тяхното извинение и не ще им бъде позволено покаяние.

58.  Дадохме вече на хората всякакви примери в този Коран. И ако им донесеш знамение, онези, които отричат, ще кажат: “Вие сте само празнодумци.”

59.  Така Аллах запечатва сърцата на онези, които не съзнават.

60.  И търпи! Обещанието на Аллах е правда. И да не те разколебават онези, които не са убедени!

Read 2.569 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS