49. СУРА АЛ-ХУДЖУРАТ (СТАИТЕ)

 Меканска. Съдържа 18 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  О, вие, които вярвате, не предварвайте Аллах и Неговия Пратеник, и бойте се от Аллах. Аллах е всечуващ, всезнаещ.

(Забранено е на думи или дела да се противоречи на Аллах и на Неговия Пратеник или да се оповестяват еднолични решения по религиозни въпроси.)

2.  О, вие, които вярвате, не надигайте глас над гласа на Пророка и не му говорете високо, както говорите помежду си, за да не пропаднат делата ви, без да усетите!

(В знамението се забранява да се говори на висок глас и да се крещи в присъствието на Пратеника на Аллах, мир нему. Историята на Сабит ибн Кайс, един от сподвижниците на Пророка, внася яснота в тълкуването на горната повеля. Той бил твърде гръмогласен и се притеснил, че ако проговори пред Пророка, делата му ще пропаднат, затова престанал да го посещава. Но Пророка, мир нему, заръчал да го повикат и го успокоил, като го благовестил, че ще бъде един от обитателите на Рая.)

3.  Които снишават глас пред Пратеника на Аллах, те са онези, чиито сърца Аллах е изпитал, дали са богобоязливи. За тях има опрощение и велика награда.

4.  Които те призовават иззад стаите –­ повечето от тях не проумяват.

(Около седемдесет души от бедуинското племе Тамим дошли по обед при Пратеника на Аллах, мир нему, точно когато си почивал в своята стая. Водачите им извикали:“О, Мухаммед, излез навън, ела при нас!” Знамението отхвърля подобно отношение.)

5.  А ако бяха изтърпели, докато им се покажеш, щеше да е най-доброто за тях. Аллах е опрощаващ, милосърден.

6.  О, вие, които вярвате, ако нечестивец ви донесе вест, проучете я, за да не засегнете някои хора от неведение, та за онова, което сте извършили, да съжалявате!

7.  И знайте, че сред вас е Пратеника на Аллах! Ако той се вслушваше във вас за много дела, щяхте да пострадате. Но Аллах вдъхна у вас любов към вярата и я разкраси в сърцата ви, и пробуди у вас омраза към отрицанието, нечестивостта и неподчинението. Тези вървят по правия път.

8.  Това е щедрост и благодат от Аллах. Аллах е всезнаещ, всемъдър.

9.  И ако две групи от вярващите се сбият, помирете ги! Но ако едната от тях престъпи спрямо другата, сражавайте се против онази, която е престъпила, докато се върне към повелята на Аллах! А щом се върне, помирете ги справедливо и постъпете безпристрастно! Аллах обича безпристрастните.

10.  Вярващите са братя, затова помирявайте своите братя и бойте се от Аллах, за да бъдете помилвани!

11.  О, вие, които вярвате, едни мъже от вас да не се присмиват на други! Може да са по-добри от тях. Нито жени ­– на жени... Може да са по-добри от тях. И не се хулете, и не се оскърбявайте с прякори! Колко лошо е името нечестивост подир вярата! А които не се покаят –­ тези са угнетителите.

12.  О, вие, които вярвате, много странете от подозрението! Понякога подозрението е грях. И не се дебнете, и не злословете един за друг! Нима на някого от вас ще се хареса да яде плътта на мъртвия си брат? Вие се отвращавате от това. И бойте се от Аллах! Аллах е приемащ покаянието, милосърден.

13.  О, хора, Ние ви сътворихме от един мъж и една жена, и ви сторихме народи и племена, за да се опознавате. Най-достоен измежду вас при Аллах е най-богобоязливият. Аллах е всезнаещ, всесведущ.

(Всички хора произхождат от Адам и Хаууа Ева), и имат майка и баща. В този смисъл е неуместно да се гордеят със знатно родословие. Истинското превъзходство се крие в богобоязънта.)

14.  Бедуините казаха: “Ние повярвахме.” Кажи: “Не сте повярвали, ала кажете: “Отдадохме се на Аллах!”, защото вярата още не е влязла в сърцата ви. И ако се покорите на Аллах и на Неговия Пратеник, Той не ще отнеме нищо от делата ви. Аллах е опрощаващ, милосърден.”

15.  Вярващи са именно онези, които вярват в Аллах и в Неговия Пратеник, после не се усъмняват и се борят чрез своите имоти и души по пътя на Аллах. Те говорят истината.

16.  Кажи: “Нима Аллах известявате вие за своята религия, след като Аллах знае всичко на небесата и всичко на земята. Аллах всяко нещо знае.”

17.  Смятат, че теб облагодетелстват, като приемат Исляма. Кажи [о, Мухаммед]: “Не мен облагодетелствате, като приемате Исляма, а Аллах ви облагодетелства, че ви напъти за вярата, ако говорите истината.”

18.  Аллах знае неведомото на небесата и на земята. Аллах съзира вашите дела.

Read 2.281 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS