Може ли да се кланят пропуснати намази от предходни дни или години и ако може кога е най-добре да стане това?

The Answer

Dear Brother / Sister,

Скъпи братко;

По време на "Битката при Ровът" Пратеника на Аллах (с.а.с.) бил възпрепятстван да изпълни четири от задължителните молитви(намаз), дори е изтекла и част от нощта. Накрая Пратеника (с.а.с.), казал на Билял Хабеши да прочете езан (призоваване на хората към молитва). Билял прочел езан, направил камет и са отслужили обедната молитва. След това пак направил камет и са отслужили следобедната молитва, после отново направил камет и са отслужили вечерната молитва, и последно направил камет и са отслужили нощтната молитва. Ебу Саид ел-Худри(р.а.) предава, че в този момент е бил низпослан следният айет(стих):

"Аллах върна онези, които отричат, заради яростта им. Те не получиха никакво благо. Достатъчен бе Аллах за вярващите в сражението. Аллах е всесилен, всемогъщ."(Ал-Азхаб, 33/25).

В случая трябва да се има предвид, че по време на "Битката при Ровът" все още не бе низпослан айетът свързан с молитвата при страх(опасност). В този айет Всевишния Аллах казва следното:

" И ако имате страх, спазвайте молитвата и като ходите, и като яздите! А щом сте в безопасност, споменавайте Аллах, както ви е научил на онова, което не сте знаели!" (Бакара, 2/239; виж. Ан-Ниса. 4/101-103).

Пратеника (с.а.с.), споменава че вярващия има само две оправдателни причини за пропускане на молитва чрез следния хадис(думи на Пратеника):

"Който се оспи или забрави да изпълни молитвата навреме, да я изпълни след като се опомни." (Тирмизи, Салят, 16, Мевакит, 53; Ибни Мадже, Салят, 10).

Понеже тук се споменава, че молитвата може да бъде пропусната само в случаи на оспиване и забравяне, някои учени като Ибн Хазм, казват че безпричиннно оставената молитва, не може да бъде отслужена по-късно, с че е по-уместно вместо това да се направи покаяние пред Всевишния (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-Müctehid, Terc. Ahmed Meylânî, İstanbul 1973, I, 268).

За разлика от това, обаче една голяма част от ислямските учени са на мнението, че задължителните молитви неизпълнени навреме, са задължителни да се отслужат впоследствие. Понеже ако се отслужва впоследствие молитва при забравяне или оспиване, би следвало и че безпричинно изоставената молитва трябва да се отслужи приоритетно. Отделно от това е необходимо и покаяние пред Аллах заради изоставянето на молитвата в определеното и време. Покаяние при което молитвата не е изпълнена, не би било приемливо. Понеже една от предпоставките за поканието е изоставянето на греха. (İbnü'l-Hümâm, a.g.e., I/485 vd.; İbn Âbidin, a.g.e., II/62-67).

Според Ебу Бекир ибнул-Араби Пратеника (с.а.с.) по време на своите пътувания, е отслужил сутешната молитва, заедно със своите сподвижници, извън времето и, заради оспиване общо три пъти. Това се е случило един път при връщането от обсадата на Хайбар. В предание от Ебу Хурейра (р.а.), когато Пратеника на Аллах (с.а.с) усетил умора в мястото за лагеруване се е оттеглил в покоите си ,  и заръчал на Билял да ги събуди за сутрешна молитва. Билял, изпълнил допълнителна молитва, но когато наближила сутринта, е заспал подпрян на животните си. Докато слънцето не огряло лицата им нито Пратеника (с.а.с.), нито сподвижниците му са се събудили. Пръв се събудил Пратеника(с.а.с.) след което събудил и Билял. Поради напредването на неверниците след известно време е било казано на сподвижниците на вземат абдест(обредно измиване), Пратеника отслужил два рекята, след което Билял направил камет, и отслужил пропуснатата молитва заедно със сподвижниците. След тази случка Пратеника(с.а.с) казал:

" Който забрави молитвата, да я отслужи веднага след като се сети за нея. Защото Аллах каза: "...и извършвай молитвата, за да Ме споменаваш! ""(Та-Ха, 20/ 14) (Муслим, Месаджид, 309; Ебу Давуд, Салат, 11; Тирмизи, Тефсиру Суре, 20; Ибн Мадже, Салят, 10; Ахмед бин Ханбел, Муснед, IV, 47).

Както се вижда Пратеника(с.а.с.) е отслужвал пропуснатите молитви. Задължително е да се отслужват пропуснатите задължителни молитви.

Относно времето за отслужване на пропуснати молитви, няма конкретно време, но е добре да се избягва отслужването в непрепоръчителните времена за молитва.

Със селям и дуа...

 

Vaprosi İslam

Автор:
Vaprosi İslam
Subject Categories:
Read 5.046 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS