В сура Я-Син айет 80 Аллах (С.Т.) казва: "Онзи, Който стори за вас огън от зеленото дърво, и ето ви – от него палите!”. За кое или какво дърво говори тук Аллах Теаля?

The Answer

Dear Brother / Sister,

Скъпи братко,

Айетите 78-80  от Сура Ясин(36) са преведени по следния начин:

78.  И дава той пример на Нас, а своето сътворяване забравя. И казва: “Кой ще съживи костите, след като станат на пръст?”

79.  Кажи: “Ще ги съживи Онзи, Който ги изгради първия път. Той знае всичко как се сътворява.

80.  Онзи, Който стори за вас огън от зеленото дърво, и ето ви – от него палите!”

 

Относно паленето на огън от зелено дърво:

 Става дума за отговор срещу съмненията и отрицанията относно изваждането на живото от мъртвото, давайки нагледен пример с две противоположни качества, като от едното се поражда другото: Мокрота (зеленина) и огън. Окачествяването или определянето на дървото не се отнася за самия му цвят, а за състоянието в което се намира когато е с подобен цвят или по-точно за мокротата му. (İbn Âşûr, XXIII, 76-77)

 Земахшери изказва следното мнение: Примерът със зеленото дърво, е за основно познатите на арабските бедуини дърва с имената "мерх" и "афар" - които когато са зелени и от тях все още капят сокове, бивайки потрити едно в друго се разпалват. За тях се счита че едното е "женско", а другото "мъжко". Някои тълкуватели казвайки, "Във всяко дърво има огън, но в "мерх" и "афар" огънят е в изобилие.", считат че в случая примера се отнася за точно определените два дървесни вида. (Zemahşerî, III, 294)

По въпроса, за един от известните учени на асхаб-ъ кирам Ибн Аббас, се предава следното изказване:

 - В арабската култура съществуват два дървесни вида използвани, като еквивалент на запалката  наречени "мерх" и "афар". "Афар" се държи отгоре като металното колело на запалката, а "мерх" като кремъка отдолу. От всяко едно дърво се реже по клонка и се изчаква да му изтекат соковете, след което двете дървета се трият едно в друго и те се възпламеняват.

 В Коранът, в Сура Ясин, айет 80 се счита, че това е основно знак към тези две дървета, в същото време обхваща и всички други дървесни видове. (Tefsîr-i Kurtubî:  15/60- Lübabu't-te'vil: 4/13)

 Научен факт е също така и че енергия се съхранява в дърветата, и особено през геоложките ери, останалите под земята огромни дървесни маси, овъглявайки се, са се превърнали в един огромен източник на енергия. Възможно е споменатия айет да е именно знак в тази насока. В същото време има още един тънък момент, и той е че споменавайки се 'дърво' се набляга и на качеството му 'зелено'. Това посочва също и към това че растителният свят постоянно произвежда кислород без чието присъствие горенето не би било възможно. Така се посочва в няколко посоки как "зеленото дърво" е поставено в услуга на човечеството, и показва със своите качества как Всесилния, ще съживи мъртвите.  (bk. Diyanet Tefsiri,  Kur’an Yolu: IV/455.; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 10/5073.)

Селям и дуа...

Екип

vaprosiislam.com

Vaprosi İslam

In order to make a comment, please login or register