ГУСЮЛ (ИЗКЪПВАНЕ)

The Answer

Dear Brother / Sister,

 ГУСЮЛ (ИЗКЪПВАНЕ)

Гусюл се нарича това изкъпване, при което не се оставя никакво су­хо място (по цялото тяло).

 

ПОЛЖЕНИЯ, ИЗИСКВАЩИ ИЗКЪПВАНЕ

1)  При неумито, нечисто състояние; след полово сношение:

а) при полов акт между пълнолетна жена и пълнолетен мъж,

б) в съня или в будно састояние, когато в резултат на полова възбудa идва течност от половите органи на жената или мъжа.

2)  При приключване на месечния цикъл при жените.

3) След приключване на родилния период.

За тези, които са в едно от горните състояния, изкъпването е фарз (задължително). Докато не се изкъпят те:

а) не могат да кланят намаз,

б) не могат да четат Корана,

в) не могат да докоснат с ръка Корана,

г) не могат да правят таваф на Кябе (не могат да обикалят около Кябе при поклонение в Мека).

д) когато не се налага; не могат да влизат в джамия.

Освен това, жените, по време на месечния си цикъл не могат да държат оруч (не могат да говеят).

Дори когато не са на лице положения, изискващи изкъпване, в пе­тъчни и празнични дни изкъпването е сюннет (правила, наставления на Пророка Мухаммед, които е препоръчително да се изпълняват от мюсюлманите).

ФАРЗОВЕТЕ НА ГУСЮЛЯ

Фарзовете на гусюля са три:

1) Вземане на вода в устата и изплакване до гърлото.

2) Дърпане (поемане) на вода в носа и измиване.

3) Измиване на цялото тяло (без да се остави сухо място дори колко­то върхът на игла).

Освен фарзовете гусюлят има и свои сюннети. Следва описание за това как се прави гусюл като изпълняваме фарзовете и сюннетите му:

КАК СЕ ПРАВИ ГУСЮЛ

Човек, който ще прави гусюл първо чете бесмеле и възнамерява да се изкъпи. След като измие ръцете си до китката, измива срамните си места.

След това, с дясната си шепа три пъти взима вода и при всеки път изплаква устата си до гърлото. Ако пости, внимава да не поеме вода. После, с дясната си шепа три пъти поема (дърпа) вода в но­са си, като при всеки път с лявата си ръка се изсеква и го изчиства.

След това взима абдест по начин, както бе пояснено в предната  глава. След приключване на абдеста най-напред три пъти излива вода върху глава­та си, три пъти на дясното си рамо и три пъти на лявото и се изкъпва. При всяко изливане на вода търка тялото си докъдето достигат ръцете му. Без да остави сухо място дори колкото иглен връх, три пъти хубаво измива всички страни на тялото си.

При изкъпване:

Специално се внимава да бъдат измокрени пъпната празнина, вът­решните гънки на ушите, дупките за обици, между зъбите, мустаците, косите и брадата и корените им. При гусюл молитва не се чете. Ако не е покрито с нещо (тялото) не се обръща към къбле и не се говори без нужда.

Човек, на когото се налага да прави гусюл, след като вземе вода в ус­тата и носа си и ги изплаква; влиза в река, море или голям басейн, ако измокри всички страни на тялото си (т.е. цялото си тяпо)— приема се, че е направил гусюл.

 

 

СЪСТОЯНИЯ НА ЛИЦА С ИЗВИНИТЕЛНИ ПРИЧИНИ

Нещо, нарушаващо намаза, което продължава без прекъсване през определеното време за един намаз се нарича "йозюр" (извинение; оп­равдание); и на лице, намиращо се в такова състояние се казва "йозюр сахиби" (йозюр сайбия, извинен по уважителни причини).

Лице, на което поради болест от носа му тече кръв или от някое място на тялото му има течение (уриниране капка по капка, изтичане на

гной и подобни), в рамките на определеното време на един намаз ако тече­нието спре, взима абдест и кланя намаза си.

Ако течението продължава през цялото определено за намаза време и ако няма прекъсване поне колкото да може да вземе абдест и изпълнява намаза си, се смята за "йозюр сайбия" (извинен).

Лице, което е в това състояние, след като настъпи времето за намаз при продължаване на течението, си взима абдест и си изпълнява нама­за. Извън продължаващото течение, ако не се случи нещо друго, с този абдест в рамките на времето на намаза може да прави намаз колкото иска (примерно като незадължителните намази, изпуснатите намази).

Абдестът на извиненото лице се нарушава с изтичане времето на на­маза, в продължение на извинителното състояние при всяко настъпва­не на време на намаз, отново взима абдест.

Това е едно улеснение на религията ни за извинените по уважител­ни причини лица.

 

ОСОБЕНИ СЪСТОЯНИЯ НА ЖЕНИТЕ

Особените състояния, отнасящи се за жените са три:

1) Състоянието менструация (адет):

Жени, стигнали до зряла възраст (пълнолетие, физическа (полова), зрялост),в състояние на "менструация", "адет" (ежемесечно маточно кръвотенение у жените), която обикновено се проевява всеки месец в определени дни и продължава до около петдесет и пет годишна възраст. При някои же­ни може да спре и преди тази възраст.

Менструацията при жените протича с различна продължителност от време —най- малко три дни, най-много десет дни. Не е задължително условие през тези дни идващото от матката кръвотечение да бъде неп­рекъснато. Кръвотечението дори и да се прекъсва от време на време, и тези междини (от времето) се смятат период на менструация. Поради това, че вършенето на някои неща по време на менструация е харам (непозволено, забранено) налага се всяка жена добре де знае дните на менструацията си да бъде внимателна.

Жените в дните на менструация:

1)  Не могат да правят намаз

2)  Не могат да държат оруч (даговеят).        

3)  Не могат да четат Корана.

4)  Не могат да докоснат с ръка Свещения Коран.

5)  Не могат да правят таваф на Кябе (по време на поклонение в Мека не могат да правят ритуалното обикаляне около Кябе).

6)  Не могат да влизат в джамия.

7) Жената не може да има полово сношение със съпруга си.

След приключване на менструацията, изкъпването е задължително (гусюлят е фарз). Неизпълнените намази през дните на менструацията, жените не ги преизпълняват (не правят каза). Тях Великият Аллах ги опрощава. Ако по време на месец рамазан не са постили-оруч, след приключване на менструацията жените ги преизпълнязат (т.е. държат оруч толкова дни, колкото дни са пропуснали) правят каза.

2) Състояние на родилка (на лахуса):

Особеното състояние на жени, раждащи деца се нарича "Състояние на родилка."

Състоянието на родилка започва от момента на раждането на бебе­то и продължава най-много четиридесет дни. По-краткият период няма определена граница. Може да приключи и преди четиридесетия ден. При това положение жената се изкъпва (прави гусюл) и продължа­ва религиозните си обреди (ибадетите си). Не чака да изминат точно четиридесет дни. В дните на родилния период ако известно време се прекъсва (кръво) течението, то и тези дни се смятат състояние на ро­дилка.

Неща, които са харам (непозволени, забранени да се правят) през вре­ме на менструация, са харам и при състояние на родилка.

След приключване на периода на родилка, изкъпването е задължи­телно (фарз). И намазите, които са били неизпълнени през родилния период, не се преизпълняват (не се прави каза).

3) Състояние на извинителна болест (нстихаза):

Ако (кръво-) течението свърши преди да са изтекли трите дни, тога­ва това не е състояние на менструация; за жената това се смята извине­ние. Същото е и с кръвотечението, продължаващо повече от десет дни; и продължаващото повече от четиридесет дни родилен период, както и кръвотечението при бременност. Тези състояния се наричат "истнха-за" (състояние на извинителна болест).

При тези състояния жените си изпълняват намаза и постят - оруч. Тъй като те не са състояние на менструация и състояние на родилка, смятат се за извинение както при случаи на кървене на носа.

Vaprosi İslam

Автор:
Vaprosi İslam
Subject Categories:
Read 11.461 times
In order to make a comment, please login or register