СУТРЕШЕН НАМАЗ:

The Answer

Dear Brother / Sister,

Той се състои от 2 рекяята суннет и 2 рекяята фарз:

Какво допринася вярата в живота на един човек?

Двата рекяята суннет

Първи рекяят

 • Ниет – възнамерение – “Възнамерявам да кланям два рекяята суннет на сутрешен намаз.”
 • Вдигат се ръцете до ушите или до раменете и се казва – Аллаху Екбер – погледа се насочва към мястото, където ще положим челото на седжде.

 

 • Връзват се ръцете на нивота на корема (за мъжете, на нивото на гърдите за жениете) и се чете Субхаaнеке –

Субхаанеке Аллаахумме уе бихамдике уе тебаара кесмуке уе Теааляя джеддуке уе ляя иляяхе гайрук.

 • След това се казва–

Еуузу билляяхи минеш шейтаанир раджиим – Бисмилляяхир рахманир рахим

 

– и се чете сура ел–Фатиха

Елхамду лилляяхи раббил’аалемиин. Ер-рахманир-рахиим. Маалики йеумиддиин. Иййяяке неабуду уе иййяяке нестеиин. Ихдинес-сираатал-мустекиим. Сираатал-лезиине ен амте алейхим, гайрил мегдууби алейхим уе леддааллиин. Аамииин

 • След това се чете втора сура от Корана. Например – сура Ихляс

Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим

Кул  хууеллааху ехад. Аллаахус-самед. Лем йелид уе лем  юулед. Уе лем йекуллехуу куфууен ехад.

 • След това се казва Аллаху Екбер и се отива на рукю – поклон като ръцете хващат капачките на колената – и  се казва три пъти –

Субхане рабби-йел-азиим

 • След това се изправяю и казва – Семиал-лаахулимен-хамидех
 •  В изправено положение се казва – Раббенаа уелекел хамд
 • След това се отива на седжде – като се казва в движение

Аллааху Екбер

 •   На седжде – тялото трябва да опира на краката, коленете, ръцете (без лактите да опират на земята) – челото и носа – казва се три пъти –

Субхаане рабби – йел – еаляя

Когато си на седжде се казва 3 пъти

Субхаане рабби-йел - еаляя.

 •   След това се казва

Аллаху Екбер

и се сяда колкото да се каже 1 път 

Субхаане рабби-йел - еаляя.

 

 •   След това се казва Аллаху Екбер и пак се отива на седжде. Пак се казва три пъти –

Субхаане рабби - йел  еаляя

 •   След това казва Аллаху Екбер и се изправя за вторият рекяят

Втори рекяят

 •   Казва се

Бисмилляяхир рахманир рахим

– и се чете сура ел–Фатиха

Елхамду лилляяхи раббил’аалемиин. Ер-рахманир-рахиим. Маалики йеумиддиин. Иййяяке неабуду уе иййяяке нестеиин. Ихдинес-сираатал-мустекиим. Сираатал-лезиине ен амте алейхим, гайрил мегдууби алейхим уе леддааллиин. Аамииин

 •   Пак се чете втора сура от Корана например – сура Наас

Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим

Кул еуузу бираббин-наас. Меликин-наас. Иляахин-наас. Мин шеррил уес-уаасил-хан-наас. Еллезии юес уису фии судуурин-наас. Минел джиннети уен-наас.

 •   След това се казва Аллаху Екбер и се отива на рукю – поклон като ръцете хващат капачките на колената – и се казва три пъти –

Субхане рабби-йел- азиим

 •   След това се изправя и казва – Семиал-лаахулимен-хамидех
 •   В изправено положение се казва – Раббенаа уелекел хамд
 •   След това се отива на седжде – като се казва в движение

Аллааху Екбер

 •   На седжде – тялото трябва да опира на краката, коленете, ръцете (без лактите да опират на земята) – челото и носа – казва се три пъти –

Субхаане рабби - йел - еаляя

 •   След това се казва

Аллаху Екбер

и  се сяда колкото да  се каже 1 път

Субхаане рабби - йел - еаляя

 •   След това се казва Аллаху Екбер и пак се отива на седжде. Пак се казва три пъти –

Субхаане рабби - йел  еаляя

 •   След това се казва Аллаху Екбер и  се сяда. Чете се Ет-техиятуАллаахумме СаллиАллаахумме Баарик и Аллаахумме Раббенаа.

Ет-техияту

Еттех`йяяту лилляяхи уес-салеуаату ует-таййбаату. Ес-селяяму алейке еййюхен-небийю уе рахметуллаахи уе беракяятух. Ес-селяяму алейна уе аляя ибаадил-ляяхис-саалихиин. Ешхеду ел-ляя иляяхе иллел-лааху уе ешхеду енне мухаммеден абдуху уе расулюху.

Аллаахумме Салли

Аллаахумме салли аляя Мухаммедин уе аляя аали Мухаммед, кемаа саллейте аляя Ибрахиме уе аляя аали Ибрахииме, иннеке хамиидум – меджиид.

Аллаахумме Баарик

Аллаахумме баарик аляя Мухаммедин уе аляя аали Мухаммед, кемаа бааректе аляя Ибрахиме уе аляя аали Ибрахииме, иннеке хамиидум – меджиид.

Аллаахумме Раббенаа

Аллаахумме раббенаа аатинаа фид-дун`ияя хасенетен уе фил-аахирати хасенетен уакинаа азаабен-наар. Раббена уели уегфирли уели велидеййи уелил муминине йевме йекумул хисаб. Бирахметике йяя ерхамер-раахимиин.

 

 •   След това се дава Селям: Първо на дясно като се казва –

Ес-селяму алейкум уе рахметуллаах

– като изричането започва преди обръщането на дясно.

После връщаме главата в първоначалната позиция, обръщаме на ляво и пак се казва –

Ес-селяму алейкум уе рахметуллаах

– и отново изричането започва преди обръщането на ляво.

С това свършваме с двата рекяята суннет.

Двата рекята фарз

Изпълнява се по същия начин както суннета само се прави камет преди намазът и променяме ниета, че ще кланяме фарза на сутрешен намаз.

 

Vaprosi İslam

Автор:
Vaprosi İslam
Subject Categories:
Read 8.336 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS
THE MOST ASKED QUESTIONS