Каква е наградата за слепите в отвъдния живот?

The Details of the Question

***

The Answer

Dear Brother / Sister,

   ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ ЛЕК

 

Болни човече, пред чиито очи е спусната пе­лена, ако разбереш, че зад воала пред погледите на вярващите хора се крие светлина (и то как­ва!) и има духовно око, ще кажеш: "Благодаря и хиляди пъти признателност на милосърдния ми Господ!". За обяснение на този мехлем ще раз­кажа следната случка.

Нещастие сполетя лелята на Сюлейман от Барла, който продължи да ми служи осем годи­ни, без да ми досади нито веднъж и без да ме притесни с каквото и да било, напълно всеот­дайно и почтително. Клетницата бе поразена от слепота и светлината бе угаснала в очите и. По­неже тази праведна жена ми имаше изключи­телно доверие, много повече, отколкото заслу­жавах, тя се вкопчи в мен, когато напусках джа­мията, и ми каза: "За Бога, помоли се на Аллах за очите ми!". Аз на свой ред превърнах праведността на тази благословена вярваща жена в за­стъпник и ходатай за зова си, и отправих към Аллах молба със смирение и богоугодност: "Боже, Господи мой, заради светостта на нейна­та праведност възстанови зрението и!" На след­ващия ден от близкия окръжен град Бурдур дой­де лекар офталмолог и я излекува. Аллах и вър­на зрението, а след четирийсет дена отново зат­вори очите и. Много ме заболя, много се молих за нея и се надявам да е било откликнато на зова ми в полза на нейния отвъден живот. Иначе този мой зов погрешно ще се е превърнал в молба против нея. Тя остана да живее само още чети- рийсет дена, за да завърши житейския си срок. След изтичането му се отправи към милостта на Аллах.

И така, лишаването на тази жена, за която молим състрадание, от благото на зрението и от възможността да се любува на тъжните градини на Барла, и спускането на воал между нея и пре­красните поля за четирийсет дена, сега са полу­чили своето възмездие в гроба и, където тя че­тири хиляди дена гледа Рая и съзерцава зелени­ната на Небесните градини. Това е по причина на нейната твърда и дълбока вяра, и на нейната сияйна и велика праведност.

 

Да, когато пред очите на вярващия се спус­нат воалите на слепотата и той влезе в гроба в такова състояние, пред него се отваря възмож­ността да наблюдава според степента си Сияй­ния свят с по-широк поглед, отколкото остана­лите покойници. Както ние на земята виждаме с очите си повечето неща, а слепите вярващи не са способни на това, така и в гроба незрящите, ако са били вярващи и благочестиви, ще виждат повече - всеки според степента си, - в сравне­ние с останалите покойници. Те ще съзерцават Градините и блаженствата на Рая - всеки спо­ред степента си, - сякаш са снабдени с телеско­пи, които улавят прелестни гледки от Рая и ги прожектират като на киноекрани пред тези сле­пи хора, лишени в земния живот от светлината на зрението.

 

 

Ти можеш, братко, да придобеш озареното око, разкриващо Рая над върховните небеса, до­като си още в гроба. Това ще стане чрез търпе­ние и благодарност за спуснатия пред зрението ти воал. Знай, че единственият лекар - специа­лист по очни болести, способен да вдигне заве­сата пред погледа ти, за да виждаш с окото на вярата, е Премъдрият Коран.

 

 

Vaprosi İslam

In order to make a comment, please login or register