ФАРЗОВЕТЕ НА НАМАЗА:(Условия на намаза)

The Answer

Dear Brother / Sister,

Фарзовете на намаза са 12. Шест от тях са извън намаза; те се нари­чат Условия на намаза". Останалите шест са вътре в намаза; и те се наричат "Рюкюни на намаза".

За да може да бъде валиден намазът, налага се и 12-те фарза с точ­ност да се изпълняват.

 

УСЛОВИЯ НА НАМАЗА

1) Хадестен Тахарет: За да се премахва духовната нечистота, нарече­на Хадес, трябва да се взима абдест, при наложителни случаи да се пра­ви и гусюл.

2) Неджасеттен Тахарет: Това значи ако по тялото, облеклото на то­зи, който ще прави намаз, както и мястото, където ще изпълнява нама­за, има нечистоти, те трябва да бъдат изчистени.

3) Сетр-и Аврет: това означава този, който ще кланя намаз да покри­ва нужните за покриване места от тялото си.

При мъжете: местата между пъпа и коляното (включително и коля­ното).

При жените: с изключение на лицето, ръцете до китката и краката до глезените, трябва изцяло да са покрити всички останали места.

4) Истикбал-и Къбле: Това означава кланяне на намаз обръщайки се към къбле. Първата свещена сграда на земното кълбо, построена с цел да се прави ибадет на Аллах е Кябе в гр. Мека. Кябе е построена от Хаз-рети Ибрахим и Хазрети Исмаил.

5) Вакит: това означава да се изпълняват намазите в рамките на сво­ите времена. Кланяне на намаз преди да му е дошло времето не се до­пуска.

6) Нийет: това означава да се знае и се помни в съзнанието кой на­маз ще се изпълни. Изговарянето на нийета с език (а не на ум) е сюннет.

 

РЮКЮНИТЕ (ГЛАВНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ) НА НАМАЗА

 

1) Ифтитах Текбир: Това означава при започване на намаз да се взи­ма текбир.

2) Къям: Това означава стоене прав в намаза.

3) Къраат: Това означава когато е прав (изправен) в намаза, да чете малко Коран (минимум 3 кратки айета, или една кратка сура).

4) Рюкю: Това значи навеждане по време на намаз доколкото ръцете да достигнат коляното.

5)  Сюджуд: Това значи след рюкю заедно с краката, коленете и ръцете да се опре челото на земята.

6) Каде-и ахире: това означава в края на намаза да се сяда, и да се изчете "Еттехийятю". 

Vaprosi İslam

Автор:
Vaprosi İslam
Subject Categories:
Read 3.859 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS
THE MOST ASKED QUESTIONS